Schorvoort Morgen

23 november 2021: persbericht Leo Van Broeck bundelt de uitkomst van de gesprekken in Schorvoort in een consensusnota

Het Turnhoutse stadsbestuur stelde Leo Van Broeck aan als onafhankelijk expert met een onderzoeks- en bemiddelingsmandaat voor Schorvoort. Zijn opdracht: met alle betrokkenen een gesprek voeren en naar een consensus zoeken over de toekomst van de Aa-vallei, de voornaamste uitgangspunten hierbij zijn participatie, openheid en overleg.

Eind augustus en begin september organiseerde hij gesprekken met belanghebbenden: inwoners, verenigingen, de lokale belangenorganisatie, het schoolbestuur, eigenaars, de ontwikkelaar, experts in diverse domeinen (als bijvoorbeeld natuurwaarden, mobiliteit en waterhuishouding), alsook de betrokken overheden.

De uitkomst van zijn ontmoetingen met de stakeholders, waaronder de bewoners en het schepencollege, bundelde hij in een consensusnota, die werd voorgesteld aan de gemeenteraadsleden.

Belangrijkste bevindingen uit consensusnota

‘De consensusnota bevat inzichten, kansen en raakpunten waar we nu verder mee aan de slag kunnen, samen met de bewoners en andere stakeholders,’ zegt Astrid Wittebolle, schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling. ’10 jaar geleden startten we met een visie over de toekomstige ontwikkeling van Schorvoort en de omgeving, wat werd vervat in een Masterplan. De ambitie om anders en duurzamer te wonen uit dit plan blijft voor het bestuur centraal staan. De nieuwe inzichten uit de consensusnota laten ons nu toe om dit plan te actualiseren. De visies op duurzaamheid, biodiversiteit en natuur- en waterbeheer moeten scherper gesteld worden, zonder dat we onze ambitie om duurzamer te wonen moeten bijstellen.’

De belangrijkste bevindingen uit de nota zijn:

  • Schorvoort heeft nood aan een levendig dorpscentrum, aantrekkelijk voor jonge, maar ook kleine en grote gezinnen, middenstand, ….
  • Perspectief om in te spelen op de toekomst, zowel op het vlak van natuur als demografie, als het inzetten van duurzame energie.
  • Ontharden en inzetten van groen door zowel inwoners als de Stad en gericht verdichten om de waterproblematiek aan te pakken.
  • Verkennen van oplossingen inzake de woonnoden.
  • Concrete suggesties om samen en met een eensgezinde aanpak verdere stappen te blijven zetten.

Volgende Stappen

Leo Van Broeck koppelt de consensusnota terug met de gesprekpartners. Het college van burgemeester en schepenen en de betrokken diensten gaan er mee aan de slag. In de loop van het voorjaar wordt een doorstart gemaakt samen met de buurtbewoners en overige stakeholders om samen het verdere verloop te bepalen.

Actualisering van het Masterplan

Het gebied langs de Aa werd door de Vlaamse Regering met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan aangeduid als ‘stedelijk woongebied’ en deels als ‘structurerend groengebied’. Daardoor kregen eigenaars het recht om te bouwen op deze gronden. Daarvoor was de grond woonuitbreidingsgebied. Om met de komende projecten in te spelen op de noden en de kansen voor de wijk stelde het stadsbestuur een Masterplan op. De afgelopen zes jaar zijn de omstandigheden door o.a. klimaatsverandering en steeds extremere weersomstandigheden veranderd. Het Masterplan heeft nood aan actualisering met de nieuwe inzichten, waarbij de ambitie om anders en duurzamer te wonen centraal moet blijven staan.

 

9 juli 2021: persbericht White Star Schorvoort en Stad Turnhout bevestigen duurzame toekomst voor voetbalclubs Schorvoort

8 juli was er een constructief gesprek tussen vertegenwoordigers van White Star Schorvoort en Stad Turnhout. Beide partijen bevestigen dat ze hun dialoog onverminderd voortzetten en dat ze samen voorbereidingen blijven treffen voor een duurzame toekomst voor de voetbalclubs White Star Schorvoort en Technico in Schorvoort. De voetbalterreinen komen dan in de juiste bestemmingszone te liggen.

‘Daarover was onduidelijkheid ontstaan na een uitspraak van de Raad van State’, bevestigt schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. ‘Ik wil hierbij benadrukken dat die uitspraak geen invloed heeft op het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat werd aangevraagd. Volgens de Raad van State moet de motivatie scherper worden gesteld en dat zullen we dan ook doen.’ Op hun huidige locaties is de toekomst van de clubs onzeker. De voetbalterreinen van White Star aan Schorvoortberg liggen immers in woongebied. De club huurt er bovendien een deel van de terreinen van private eigenaars. Technico voetbalt nu aan de Slagmolenstraat in agrarisch gebied. Het RUP zorgt ervoor dat de voetbalploegen een duurzame toekomst kunnen uitbouwen op de locatie van Technico 2, met nieuwe infrastructuur. White Star Schorvoort en Technico zullen in de toekomst die locatie delen voor hun sport.

‘We houden de gesprekken met de verschillende partijen inderdaad gaande, met een gemeenschappelijk doel voor ogen’, vult schepen van Sport Jan Van Otten aan. ‘Sportclubs verstevigen het sociale weefsel in een wijk en we willen dat de mensen van Schorvoort in hun eigen buurt kunnen blijven voetballen. Met meer vastigheid dan nu, omdat ze tenslotte op terreinen zullen spelen die ook juridisch helemaal in orde zijn.’

29 juni 2021: Leo Van Broeck gaat in dialoog met Schorvoort

Het Turnhoutse stadsbestuur stelde Leo Van Broeck aan als onafhankelijk expert met een onderzoeks- en bemiddelingsmandaat voor Schorvoort. Zijn opdracht is om, met de projectontwikkelaar én met de bewoners, uit de impasse te geraken die is ontstaan rond de ontwikkelingsplannen voor de Aa-vallei om zo een maximaal draagvlak te creëren voor de uiteindelijke keuzes.

Leo Van Broeck begeleidt eerste projectfase

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck, maar wellicht is hij bij het grote publiek vooral nog bekend als Vlaams Bouwmeester, een ambt dat hij vervulde van september 2016 tot juli 2020. Ook in die functie hielp hij publieke opdrachtgevers om onder meer gebouwen, openbare ruimtes en landschappen te ontwerpen en te realiseren. Zijn expertise in ruimtelijke procesbegeleiding stelt hij nu ten dienste van Schorvoort. In een eerste fase van het komende onderzoek zal hij via bevraging zoeken naar een consensus bij de belanghebbenden. In de opdrachtomschrijving die het stadsbestuur en Leo Van Broeck samen onderschreven, zijn de voornaamste uitgangspunten participatie, openheid en overleg.

In dialoog met de buurt

‘Ik ga praten met de buurt, en vooral ook luisteren naar de mensen’, zegt Leo Van Broeck daar zelf over. ‘Via een-op-eengesprekken ga ik in dialoog met onder meer bewoners en betrokken overheden, maar ook met experts in diverse domeinen, bijvoorbeeld natuurwaarden, mobiliteit en waterhuishouding. Luisteren, meedenken, feedback krijgen en inzichten verwerven staan voor mij centraal. Tegelijk zal ik ook de beschikbare data over het gebied en de aangrenzende wijken bestuderen. Nadat ik alle standpunten heb gehoord en de afstanden tussen de verschillende visies en verwachtingen in kaart heb gebracht, ga ik op zoek naar aan te pakken problemen en aan te grijpen kansen, naar sterktes en zwaktes. En dan ga ik de diverse opties verkennen die kunnen uitmonden in een scenario waarin draagvlak en consensus worden gevonden.’

Tegen oktober bundelt Leo Van Broeck de uitkomst van alle gesprekken in een consensusnota voor het stadsbestuur.

Hier vind je de nieuwsbrief van eind juni 2021 die in Schorvoort in alle bussen bedeeld is.

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schorvoort Morgen

Volgens het gewestplan liggen nog tientallen hectaren woongebied klaar in Schorvoort. De Vlaamse Regering duidde in 2004 ook 21 hectare in de omgeving van Schorvoortberg aan als 'stedelijk woongebied' en deels als 'structurerend groengebied' in een strook langs de Aa. Daardoor krijgen eigenaars het recht om te bouwen op deze gronden. Maar het stadsbestuur heeft liever dat het bouwen op zo'n manier gebeurt dat ook de huidige bewoners van Schorvoort er beter van worden. Als er meer gebouwd wordt, dan moeten ook de bewoners van Schorvoort er hun voordeel uithalen. Bijvoorbeeld door meer zorgvoorzieningen, openbaar groen en aangepaste woningtypes.

In 2011 onderzocht de universiteit van Leuven de toekomstige behoeften van Schorvoort, door onder andere in gesprek te gaan met de bewoners. De gemeenteraad legden op basis van dit onderzoek de tien punten voor Schorvoort vast. Het zijn de principes die afgetoetst worden bij grote ontwikkelingen in Schorvoort.

Masterplan

Om de typische groene buurtsfeer van Schorvoort te behouden, werd een masterplan uitgewerkt. Na overleg met de bewoners werd het plan op een aantal punten bijgestuurd. Zo werd de maximale bouwhoogte verlaagd en de sociale huurwoningen beperkt tot het bestaande aantal. Het aangepast masterplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd in 2016. Het plan bepaalt ook dat in een aantal gebieden minder oppervlakte bebouwd mag worden dan de Vlaamse Regering in 2004 toestond. Zo blijven drie grote buurtparken in de bouwzone bewaard die op termijn openbaar worden.

Het masterplan geeft een beeld van hoe Schorvoort zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het legt de basis voor latere concrete projecten. Het plan garandeert het behoud van grote groene ruimtes, die ook openbaar toegankelijk worden voor iedereen. Bovendien wordt ruimte voorzien om diensten en aangepaste woningen uit te bouwen voor ouderen. Zo helpen we hen om zo lang mogelijk in Schorvoort te blijven wonen. In het Vlaamse streefbeeld voor de gewestwegen wordt aandacht besteed aan de betere en veiligere ontsluiting van Schorvoort.

Het masterplan is geen kant-en-klaar plan dat tot in de puntjes vastlegt hoe Schorvoort eruit gaat zien. Maar in het plan worden wel keuzes gemaakt waardoor de grote lijnen voor de toekomst nu vastliggen. Wie in de toekomst wil bouwen in Schorvoort zal met die grote lijnen rekening moeten houden. Het stadsbestuur zorgt zo voor een duurzame groei van Schorvoort.

Ondertussen zijn de eerste gevolgen van het masterplan zichtbaar:

  • Het dienstencentrum De Schoor is geopend en ondersteunt vooral de ouderen die zo lang mogelijk thuis in Schorvoort willen blijven wonen.
  • Rond de voetbalterreinen van Technico verwerft stad Turnhout de gronden om een duurzame toekomst te bieden aan de club en White Star.
  • Stad Turnhout begeleidt de eigenaars in de projectzone Schorvoortberg om een ontwikkelaar te vinden die zoveel mogelijk van de groenzone open houdt.

Hier vind je de bewonersbrief van begin februari 2021 die in Schorvoort in alle bussen bedeeld is.

terug naar boven

Toekomstig beeld?

Een interessant beeld uit het masterplan: zo zou een uitloper van het park in de Aa-vallei er uit kunnen zien vanuit de nieuwe straat achter de tuinen van Schorvoorberg:

 

terug naar boven

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief

terug naar boven