Inzage bestuursdocumenten

Stad Turnhout is verplicht, buiten een aantal uitzonderingen, om aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

Je dient een aanvraag in

 • In de aanvraag vermeld je duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin je de informatie bij voorkeur wilt ontvangen en tot slot je naam en correspondentieadres.
  Voor milieu-informatie kan de aanvraag ook een voorstel van termijn bevatten waarbinnen je de informatie wilt ontvangen. 
 • Je moet geen belang aantonen.
  Voor de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard moet je wel aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk in je rechtssituatie kunt worden geraakt.
 • Je dient je aanvraag schriftelijk in. Dit kan per brief, per fax of per e-mail. Je mag ze ook persoonlijk overhandigen.
  Je richt de aanvraag aan de instantie die over het bestuursdocument beschikt of het in een archief heeft neergelegd. Je kan ze ook aan de communicatieambtenaar richten.

Stad Turnhout volgt op

 • Stad Turnhout noteert elke aanvraag in een register. 
 • Een aanvraag kan geweigerd worden als 1 van de uitzonderingsgronden, zoals bepaald in het decreet van 26 maart 2004, van toepassing is.
 • Als je aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze is geformuleerd, verzoekt Stad Turnhout jou zo snel mogelijk om je aanvraag te specificeren of te vervolledigen. 
 • Stad Turnhout beantwoordt jouw aanvraag zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen vijftien kalenderdagen. Dit doet ze schriftelijk, per fax of per e-mail.
 • Stad Turnhout voert de beslissing tot inwilliging zo spoedig mogelijk uit, ten laatste binnen dertig kalenderdagen.

Beroep mogelijk bij weigering

Bij weigering tot inzage kan je als aanvrager binnen zestig dagen beroep aantekenen bij:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel
Tel. secretariaat: 02 553 57 03
Fax secretariaat: 02 553 57 02