Riolering: keuring en aansluiting

Stad Turnhout staat in voor de hoofdaansluiting van woningen en bedrijven op het openbaar rioleringsnet. Voor nieuwbouw en grote verbouwingen is de keuring van de private riolering verplicht.

Ook voor straten waar Stad Turnhout een gescheiden rioolstelsel aanlegt, is de keuring van de riolering vereist.

Stad Turnhout investeert in de aanleg van gescheiden riolering om de woonkwaliteit, leefomgeving en weerbaarheid tegenover de klimaatverstoring te verbeteren. Het is daarom van belang dat ook op de private percelen de nodige werken rond hemelwater correct worden uitgevoerd. Je moet dit kunnen aantonen met een keuringsattest. 

Stad Turnhout keurde een belastingreglement goed waarbij eigenaars van woningen die de correct uitvoering niet kunnen aantonen een belasting moeten betalen. Zij die geen keuringsattest kunnen voorleggen betalen een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer en/of het lozen van bijkomend hemelwater naar het openbaar domein. 

Voorwaarden

De riolering moet aangelegd worden in overeenstemming met bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende rioolaansluitingen, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en Vlarem II.

Voor de verbinding met het openbaar rioleringsstelsel gemaakt wordt, moet Stad Turnhout de riolering keuren.

Voor percelen gelegen in geoptimaliseerd of te optimaliseren buitengebied én enkele zones met niet-zelfreinigende riolering in centraal gebied is er een septische put vereist. De kaart met de percelen waarvoor dit verplicht is, vind je hier. De percelen waarvoor een septische put vereist is, zijn in het rood aangegeven.

Terug naar boven

Procedure

Terug naar boven

Meebrengen

Als je onderstaande documenten niet samen met de aanvraag voor keuring indient, zal de keuring niet uitgevoerd worden:

 • Een volledig plan van de woning met duidelijk as-built van de riolering met datum en naam van de architect.
 • De aankoopfactuur van de regenwaterput met de exacte inhoudsmaat.
 • Als er een voorbehandelingsinstallatie (septische put) moet voorzien worden: een aankoopfactuur van deze put met de exacte inhoudsmaat.
 • Als er een buffer of infiltratievoorziening aanwezig is: een aankoopfactuur met de exacte inhoudsmaat.
 • Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning.
 • Indien mogelijk: foto’s van het afwateringssysteem.

Terug naar boven

Bedrag

Voor de eerste indienstname van een private riolering op een voorziene wachtbuis of huisaansluitputje betaal je een forfaitair bedrag van €500 (inclusief BTW).

Het bedrag van de retributie op het leggen van een rioolaftakking vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendom bedraagt:

 • Een forfaitair bedrag van €1 800 (inclusief BTW). Deze forfait is voor aansluitingen tot een diameter van 160 mm indien er geen aansluiting voor dat perceel beschikbaar is.
 • Een forfaitair bedrag van €1 800 (inclusief BTW) voor het buitendienst stellen van een aansluiting tot een diameter van 160 mm.
 • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10 % voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen of buitendienststellingen van diameters die groter zijn dan 160 mm.
 • Het bedrag van de factuur van de aannemer, vermeerderd met 10 % voor toezicht- en administratiekosten, voor alle aansluitingen bij verbouwingen waarbij de aanvrager de bestaande huisaansluiting niet hergebruikt. Hierbij moet de oude aansluiting verdwijnen en een nieuwe aansluiting gemaakt worden.

Je betaalt een retributie van €600 (inclusief BTW) voor het leggen van een rioolaftakking vanaf de rioolaansluitleiding tot aan de (dak)afvoer aan de grens van de private eigendom.

Het bedrag van de retributie voor het openmaken van de riolering op het openbaar domein bij een verstopping van de riolering wordt bepaald op basis van de prestaties:

 • Uurloon tijdens de reguliere werkuren:
  • Technisch assistent: €42,35 (inclusief BTW) per begonnen uur.
  • Eerste technische assistent: €48,40 (inclusief BTW) per begonnen uur.
  • Werkleider: €54,45 (inclusief BTW) per begonnen uur.
 • Forfait voor dringende interventie buiten de reguliere werkuren: €500 (inclusief BTW).

De retributie voor het uitvoeren van een camera-inspectie van een huisaansluiting zonder opname van de beelden bedraagt €150 (inclusief BTW).

Het bedrag van de retributie voor de keuring bedraagt voor:

 • Een ééngezinswoning en appartement: €120 (inclusief BTW).
 • Per extra wooneenheid: €80 (inclusief BTW).
 • Een herkeuring: €80 (inclusief BTW) per wooneenheid per keer.

Terug naar boven

Regelgeving

Terug naar boven