Pensioen

In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:
 • het stelsel van de werknemers
  Wanneer je als bediende of arbeider in de privésector werkt, val je onder dit stelsel. Wanneer je een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) bij de overheid (federaal, regionaal of andere) werk je ook als werknemer.
 • het stelsel van de zelfstandigen
  Dit stelsel is voor jou van toepassing wanneer je werkt voor eigen rekening of helper bent van een zelfstandige
 • het stelsel van de overheid (vastbenoemde ambtenaar)
  Wanneer je een vastbenoemd ambtenaar bent bij een overheidsinstelling, op federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, val je onder het pensioenstelsel van de overheid.

Wanneer je tijdens je loopbaan gewerkt hebt in verschillende stelsels ontvang je een gemengd pensioen. Voor alle vragen over je loopbaan of gemengde loopbaan en je pensioen kan je terecht op het Pensioenpunt.

Een rustpensioen ontvang je als je - na een eerdere werkperiode - op pensioen gaat. Als je echtgenoot, die een rustpensioen kreeg of hierop recht had overlijdt, kan je als weduwe of weduwenaar een overlevingspensioen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • je hebt de vereiste leeftijd bereikt. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.
 • je hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
 • tijdens je loopbaan heb je of je werkgever de wettelijke bijdragen betaald

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

 • je bent minstens 45 jaar oud
 • je bent minstens één jaar gehuwd of je huwelijk is voorafgegaan door een periode van wettelijke samenwoning

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. De volledige regelgeving raadpleeg je best op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Terug naar boven

Procedure

Wanneer aanvragen?

   
 • Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat moet je geen pensioenaanvraag indienen. Automatisch wordt al het nodige gedaan om je pensioen te berekenen en tijdig te betalen. 
 • Indien je met pensioen wil gaan op een andere ingangsdatum, mag je je aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor deze datum indienen. 
 • Indien je voltijds conventioneel bruggepensioneerde bent kan je pensioen slechts ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet je bijgevolg ook geen aanvraag indienen.

Waar aanvragen?

   
 • de Website Pensioenaanvragen
 • de Rijksdienst Voor Pensioenen (Zuidertoren Brussel)
 • een gewestelijk kantoor
 • Pensioenpunt Turnhout
  Renier Sniedersstraat 2-4
  014 44 87 70
  turnhout@sfpd.fgov.be
  www.sfpd.fgov.be
Volmacht: Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om je aanvraag zelf in te dienen, kan je je laten vertegenwoordigen door een meerderjarige die in het bezit is van een door jou getekende volmacht.

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • loopbaangegevens
 • volmacht indien de betrokkene de aanvraag niet zelf kan doen

Als zelfstandigen moet je ook volgende zaken meebrengen:

 • een overzicht van je loopbaan of van die van je (ex-)echtgeno(o)t(e) eventueel met vermelding van de werkgever
 • begin- en einddatum militaire dienst

Terug naar boven

Bedrag

De hoogte van je pensioen is afhankelijk van een aantal zaken zoals de betaalde bijdragen en het aantal gewerkte jaren. 

Het pensioen zal worden berekend volgens de eigen regels van het stelsel waarin je werkt.

Welke instellingen het pensioen berekenen en betalen kan je vinden in onderstaande tabel:

U werkt alsWie berekent?Wie betaalt?
Werknemer Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP)
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Zelfstandige Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP)
Ambtenaar Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)

Centrale Dienst voor vaste uitgaven (CDVU-Pensioenen)

 

 

Het pensioen wordt uitbetaald met een postcheque of via storting op uw bankrekening.

Terug naar boven