Handhaving ruimtelijke ordening

Stad Turnhout streeft naar een kwalitatieve leefomgeving, niet alleen voor de huidige maar ook voor de volgende generaties.

Bij de uitwerking van het omgevingsbeleid houdt de Stad rekening met de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, recreatie ... maar ook met algemene problematieken zoals klimaatwijzigingen.

Naast een vergunningenbeleid, zet stad Turnhout ook in op handhaving. De naleving van de stedenbouwkundige regels en vergunningen wordt proactief opgevolgd. Bouwovertredingen worden opgespoord, geverbaliseerd en er worden herstelmaatregelen opgelegd.

Daarnaast kunnen burgers ook vermoedelijke bouwovertredingen melden aan de dienst Ruimtelijke Ordening of de lokale politie.

Wanneer er een vermoeden van een bouwovertreding is, gaat de afdeling handhaving of de milieupolitie dit onderzoeken en de nodige vaststellingen doen. Wanneer de werken nog in uitvoering zijn, kan een stakingsbevel worden opgelegd. De werken moeten dan onmiddellijk worden stilgelegd. 

De concrete situatie bepaalt of je een aanmaning krijgt om binnen een bepaalde termijn de bouwovertreding ongedaan te maken of dat meteen wordt overgegaan tot de opmaak van een proces-verbaal.

Een proces-verbaal. Wat nu?

Handhavingsprioriteiten

Pilootproject handhaving