Subsidie 'Gezond op school'

Wanneer Turnhoutse scholen een instapdossier invullen kunnen zij een subsidiëring van 1,50 euro per leerling verkrijgen om te werken rond een gezondheidsproject op school.
Het thema gezondheid is een thema dat leeft op school. Stad Turnhout wenst de scholen hierin te ondersteuning door deze subsidiëring toe te kennen.
In het kader van preventief gezondheidsbeleid wil ze basisscholen sensibiliseren en bijstaan bij het uitbreiden hiervan.

Voorwaarden

Turnhoutse basisscholen die voldoen aan de volgende criteria kunnen in aanmerking komen voor de toelage:   

 • een Turnhoutse basisschool zijn (kleuter- of lagere school);
 • het aanvraagdossier moet goedgekeurd zijn in het college van burgemeester en schepenen;
 • in communicatie rond het project wordt steeds melding gemaakt van de ondersteuning door Stad Turnhout.

De projecten moeten gericht zijn op het verwezenlijken van één of meerdere gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd door de Vlaamse overheid:

 • Preventie van infectieziekten op significante wijze verbeteren.
 • Het realiseren van gezondheidswinst door het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen.
 • Aandacht voor geestelijke gezondheid.
 • Ongevallen in de privésfeer en in het verkeer doen afnemen.
 • Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft.
 • Daling van het aantal suïcidepogingen, suïcidale gedachten en depressies.

  Mits motivatie kan het college van burgemeester en schepenen afwijken van de vooropgestelde doelstellingen.

In het aanvraagdossier moeten volgende elementen voorkomen :

 • de contactgegevens en rekeningnummer van de school;
 • het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari van het voorgaande schooljaar;
 • een overzicht van de geraamde kosten;
 • de motivering aan welk project of voor welke doeleinden de toelage aangewend zal worden, bevattende:

            - de contactgegevens van de verantwoordelijke;
            - een korte omschrijving van het project met de beoogde doelstellingen ervan;
            - de meerwaarde van deze doelstellingen voor de leerlingen.

Terug naar boven

Procedure

Scholen vullen het aanvraagdossier in dat zij via de post ontvangen.
Na goedkeuring van deze dossiers door het college van burgemeester en schepenen, wordt de toelage uitbetaald aan de scholen.

Terug naar boven

Bedrag

De toelage bedraagt 1,5 euro per kind.

Terug naar boven

Regelgeving

Scholen kunnen het toelageregelement Scholenfonds Stad Turnhout en Gezond op school opvragen bij Gelijke Kansen - Gezondheid.

Terug naar boven