Vuurwerk en springstoffen opslag klasse 2

Voor de opslag van feestvuurwerk waarin maximum 25 kg pyrotechnisch sas vervat zit, moet je een vergunning klasse 2 aanvragen bij Stad Turnhout. Wil je meer opslaan dan is een vergunning klasse 1 nodig.

Daarnaast moet je in het kader van de omgevingswetgeving ook een melding doen of een vergunning aanvragen.

Procedure

De vergunningsaanvraag dien je in 3 exemplaren in bij Stad Turnhout. Dit kan aan de hand van een brief. Deze moet het volgende vermelden:

  • De naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de aanvrager.
  • De aard van de inrichting/opslagplaats, het doel van het bedrijf, evt. de aan te wenden apparaten en procedés en de aard en het vermogen van elke elektromotor.
  • Het aantal te werk te stellen arbeiders.
  • De gevraagde maximumhoeveelheid erin vervatte pyrotechnisch sas.
  • De ontworpen maatregelen om de hinder waartoe de opslagplaats aanleiding zou kunnen geven, zowel voor de tewerkgestelde personen als voor de buren en het publiek, te voorkomen of te verminderen.

Verplicht bij te voegen bijlagen:

  • Een plan in drievoud, op schaal van ten minste 1:200, waarop de schikking van de lokalen en de ligging van de werkhuizen, magazijnen, toestellen enz. zijn aangegeven, met duidelijke vermelding van de vuurwerkopslagplaatsen (bv. bunker, gesloten kast in winkel).

De procedure van een klasse 2-aanvraag duurt drie maanden.

Terug naar boven

Bedrag

500 euro gemeentebelasting. Hiervoor ontvang je een factuur.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Voor de opslag van vuurwerk waarin meer dan 25 kg pyrotechnische sas is vervat, is een vergunning van het provinciebestuur nodig.

Terug naar boven

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslag, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.

Terug naar boven