Inschrijving sociale woning - De ARK

Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen.

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden.
Omdat er veel kandidaten zijn, zijn er wachtlijsten.

In Turnhout bestaan er 2 wachtlijsten voor sociale huurwoningen: DE ARK en SVK.

Om je inschrijving voor de wachtlijst van DE ARK in orde te maken kun je terecht bij:

 • DE ARK
  Campus Blairon 599
  2300 Turnhout

  Inschrijven kan maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur; maandagnamiddag van 15 tot 18 uur.

 • dienst Huisvesting - Woonwinkel
  Stadskantoor

  Inschrijven kan na afspraak - 014 44 33 95

Voorwaarden

 • 18 jaar of ouder of in begeleiding van comité bijzondere jeugdzorg.
 • inkomensvoorwaarden.
 • eigendomsvoorwaarden - op het ogenblik van de inschrijving mag je geen andere woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom bezitten.
 • voldoen aan taal- of inburgeringsbereidheid -  in de woonwinkel kun je hier meer informatie over krijgen.
 • ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Terug naar boven

Procedure

 • Als je alle nodige documenten hebt, kun je je inschrijven voor een sociale woning.
 • Het inschrijvingsdossier wordt in orde gebracht door de mensen van DE ARK.
 • Je ontvangt van hen een inschrijvingsbewijs met een inschrijvingsdatum en -nummer.
  Als er een woning beschikbaar komt voor jou, brengen wij je schriftelijk op de hoogte.
 • Als jouw situatie wijzigt, moet je dat aan ons melden.

Terug naar boven

Meebrengen

 • attest gezinssamenstelling (als je niet in Turnhout woont, kun je hiervoor terecht bij de gemeente waar je woont).
 • bewijs historiek van adressen (als je niet in Turnhout woont, kun je hiervoor terecht bij de gemeente waar je woont).
 • aanslagbiljet inkomen van jezelf, je partner en alle inwonende personen +18 jaar (3 jaar voor de inschrijving).
 • attest taalvoorwaarden (bijvoorbeeld diploma lager of middelbaar onderwijs afgeleverd door een Vlaamse of Nederlandse school, getuigschrift cursus Nederlands, verklaring van het huis van het Nederlands) Als je over geen enkel van deze bewijzen beschikt dan kan er een test worden afgenomen waaruit je basiskennis van de Nerderlandse taal blijkt.
 • document verplichte inburgering (als je een verplichte inburgeraar bent).

Eventuele attesten:

 • bewijs van echtscheiding (bewijs dat echtscheiding is ingezet of vonnis).
 • attest einde wettelijke samenwoonst.
 • bezoekrecht kinderen.
 • attest kinderbijslagfonds.
 • attest 66 % invaliditeit.
 • bewijs dat je huidige woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard.
 • doktersattest (bijvoorbeeld bewijs van zwangerschap).

Moest je niet over alle documenten beschikken, breng dan alle attesten mee die je hebt. We bekijken dan samen hoe we jouw inschrijving in orde kunnen maken.

Terug naar boven

Bedrag

Het aanvragen van een sociale woning is gratis.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Er bestaan enkele uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij onteigening, ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van jouw woning, een onaangepaste woning voor mensen met een handicap of 55+.

Wanneer je huidige inkomen niet meer overeenkomt met je inkomen van 3 jaar geleden, dan kan er ook een uitzondering gemaakt worden op de inkomensvoorwaarden.

In de woonwinkel kan men alle uitzonderingen toelichten.

Terug naar boven

Regelgeving