Inschrijving sociale woning - Stad, OCMW & SVK

Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen.

Om je voor een sociale woning te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan bepaalde inschrijvingsvoorwaarden.

Er zijn ook voorwaarden met betrekking tot de toewijzing.

Omdat er veel kandidaten zijn, zijn er wachtlijsten.
In Turnhout bestaan er 2 wachtlijsten voor sociale huurwoningen:

Inschrijven voor woningen van Stad Turnhout, het OCMW en het SVK kan op volgende momenten:

 • na afspraak op het Stadskantoor Turnhout, dienst Huisvesting - 014 44 33 95
 • dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur bij het SVK, Otterstraat 116 (1ste verdieping), 2300 Turnhout

Voorwaarden

 • 18 jaar of ouder of in begeleiding van comité bijzondere jeugdzorg
 • inkomensvoorwaarden
 • eigendomsvoorwaarden - op het ogenblik van de inschrijving mag je geen andere woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom bezitten
 • voldoen aan taal- of inburgeringsbereidheid
 • ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

In de woonwinkel kun je hier meer informatie over krijgen.

Terug naar boven

Procedure

 • Als je alle nodige documenten hebt, dan kun je je inschrijven voor een sociale woning.
 • Het inschrijvingsdossier wordt in orde gebracht.
 • Je ontvangt van ons een inschrijvingsbewijs met een inschrijvingsdatum en -nummer.
  Als er een woning beschikbaar komt voor jou, brengen wij je schriftelijk op de hoogte.
 • Als jouw situatie wijzigt, moet je dat aan ons melden.

Terug naar boven

Meebrengen

 • attest gezinssamenstelling (als je niet in Turnhout woont, kun je hiervoor terecht bij de gemeente waar je woont)
 • bewijs historiek van adressen (als je niet in Turnhout woont, kun je hiervoor terecht bij de gemeente waar je woont)
 • aanslagbiljet inkomen van jezelf, je partner en alle inwonende personen + 18 jaar (3 jaar voor de inschrijving)
 • actueel inkomen van de laatste 6 maanden (bijvoorbeeld rekeninguittreksel, bewijs leefloon, loonfiches)
 • attest taalvoorwaarden (bijvoorbeeld diploma lager of middelbaar onderwijs afgeleverd door een Vlaamse of Nederlandse school, getuigschrift cursus Nederlands, verklaring van het huis van het Nederlands) Als je over geen enkel bewijs beschikt, dan kan er een test worden afgenomen waaruit je basiskennis van de Nederlandse taal blijkt.
 • document verplichte inburgering (als je een verplichte inburgeraar bent)
 • bewijs woonnood (bijvoorbeeld huurcontract, huurprijs, opzegbrief)

Eventuele attesten:

 • bewijs van echtscheiding (bewijs dat echtscheiding is ingezet of vonnis)
 • attest einde wettelijke samenwoonst
 • bezoekrecht kinderen
 • attest kinderbijslagfonds
 • attest 66 % invaliditeit
 • bewijs dat je huidige woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard
 • doktersattest (bijvoorbeeld bewijs zwangerschap)

Moest je niet over alle documenten beschikken, breng dan alle attesten mee die je hebt. We bekijken dan samen hoe we jouw inschrijving in orde kunnen maken.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Er bestaan enkele uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij onteigening, ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van jouw woning, een onaangepaste woning voor mensen met een handicap of 55+.

In de woonwinkel kan men alle uitzonderingen toelichten.

Terug naar boven

Regelgeving