Subsidie herbebossingen en bebossingen

Voor herbebossingen en bebossingen met een oppervlakte groter dan 200 m² en kleiner dan 5 000 m², gelegen in één kap in het buitengebied, kun je subsidie krijgen.

Voorwaarden

 • Zowel voor eigenaar als beheerder van het terrein
 • Gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied
 • Enkel streekeigen soorten voorkomend op de lijst bij het reglement
 • Het bos moet minstens 10 jaar blijven staan
 • Afgestorven exemplaren van het plantgoed moeten vervangen worden tijdens het eerstkomend plantseizoen

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de geplande werken invullen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Na de werken komt een ambtenaar ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kadastraal plan
 • Eigendomsakte of akkoord van de eigenaar
 • Situeringsplan op schaal 1/10 000

Eventueel:

 • Een schriftelijk akkoord van andere betrokken partijen (eigenaar(s) belendende percelen, pachters, planters, e.d.) ingeval de werken gepland zijn tussen twee eigendommen.
 • Een kopie van de vergunningen indien deze noodzakelijk zijn.

Terug naar boven

Bedrag

 • 0,40 euro per stuk voor aanplant van struiken
 • 2,50 euro per stuk voor aanplant van niet-bewortelde bomen
 • 6,20 euro per stuk voor bewortelde bomen

Maximumbedrag is 250 euro per jaar.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Geen subsidie voor:

 • Fruitboomgaarden en fruitaanplantingen
 • Sierbeplantingen
 • Private tuinen, plantsoenen en parken
 • Erven
 • Aanplantingen met kerstbomen

Terug naar boven