LIFE: Nardus & Limosa

Stad Turnhout neemt deel aan een project waarvan Natuurpunt coördinator-begunstigde is. Natuurpunt vzw diende een project in waardoor 7,6 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het Turnhouts Vennengebied. De doelstelling van het project is het grensoverschrijdend herstel van heidesystemen die veel heischrale graslanden omvatten en waar weidevogels goed gedijen. Met een Europese subsidie via het LIFE Nature-fonds wordt een vernieuwende aanpak gerealiseerd onder wetenschappelijke begeleiding.

De projectgebieden hebben een groot potentieel voor vogelpopulaties: het waren de laatste gebieden in de Kempen waar uitgestorven vogels als korhoen, velduil en grauwe kiekendief nog hebben gebroed. De grutto en de wulp zijn er zelfs nog steeds aanwezig, al krijgen ze het moeilijk in het zandige deel van hun broedareaal. Dat de omstandigheden nog relatief gunstig zijn, is te danken aan de heischrale graslanden (een ecosysteem dat nauw verwant is aan heide maar dat grassen en kruiden als dominante soorten heeft). De sleutel tot de terugkeer van weidevogels ligt dan ook in het herstel van die heischrale graslanden in vijf natuurgebieden in Nederland en België, en dat is wat het LIFE-project Nardus & Limosa beoogt.

Het LIFE Nature-project (l'Instrument Financier pour L'Environnement) Nardus & Limosa wordt uitgevoerd door Natuurpunt als coördinator-begunstigde. Medebegunstigden van het project zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, Stichting Bargerveen, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Eurosite, Stad Turnhout en Universiteit Gent. Het project loopt van 15/07/2019 tot en met 30/11/2025.