Bronbemaling bij bouwwerken

Als je bronbemaling toepast bij een bouwwerk moet je dit melden aan Stad Turnhout. Het gaat dan over een melding in het kader van de omgevingswetgeving.

Als je meer dan 10 m³ per uur grondwater loost in de openbare riolering is ook een toelating nodig van Aquafin NV.

Voorwaarden

Via de bijlage R53 moet je o.a. volgende noodzakelijke gegevens opnemen in de melding:

  • Geplande diepte van de grondwaterwinning ten opzichte van het maaiveld
  • Bestemming van het grondwater
  • Het opgepompt debiet per uur en/of per dag
  • De periode van pompen
  • Een kopie van de melding van de bemaling aan Aquafin nv indien meer dan 10 m³ per uur

Terug naar boven

Procedure

Het meldingsformulier vraag je op bij de milieudienst of je kunt het downloaden via de website van het omgevingsloket onder 'melding' bij documenten.

De bijlage R53 is een onderdeel van de addendabibliotheek die u op dezelfde pagina kunt downloaden.

Het betreft de indelingsrubriek 53.2.2°: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen.

De toelating van Aquafin NV kun je aanvragen via hun website.

Terug naar boven

Bedrag

Voor de melding klasse 3:

75 euro gemeentebelasting. Hiervoor wordt een factuur gestuurd.

Terug naar boven

Regelgeving

  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Terug naar boven