Voorkomen van bouwovertredingen

De regels rond bouwen en verbouwen zijn behoorlijk complex. Naast de algemene regelgeving uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn vaak ook nog lokale regels van toepassing. Die lokale regels (bijvoorbeeld: verkavelingsvoorschriften, gemeentelijke bestemmingsvoorschriften …) kunnen extra beperkingen opleggen.

Kortom, de na te leven regels kunnen verschillend zijn van woning tot woning en dat maakt dat je mogelijk onbewust een bouwovertreding begaat.

Voor zo goed als alle werken die je wil uitvoeren heb je een omgevingsvergunning nodig. Ook voor het aanleggen van een parkeerplaats, het wijzigen van het reliëf, het plaatsen van een overkapping, het wijzigen van de functie …  Deze vergunning moet je vóór de aanvang van de werken aanvragen.

Als je werken uitvoert zonder over een omgevingsvergunning te beschikken of als je uitgevoerde werken niet in overeenstemming zijn met de afgeleverde vergunning, bega je een bouwovertreding.

Wie een bouwovertreding begaat, stelt zich bloot aan strafrechtelijke vervolging. De overheid kan herstelmaatregelen vorderen. Klik hier voor meer informatie.

Bovendien kunnen bouwovertredingen de waarde van je woning aantasten. In sommige gevallen verhindert de bouwovertreding immers dat je nog veranderingswerken of uitbreidingen kan uitvoeren.

Veel bouwovertredingen kan je voorkomen door je tijdig te informeren. Je kan terecht bij de omgevingsambtenaren van de dienst Ruimtelijke Ordening voor Stedenbouwkundig advies.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van veel voorkomende bouwovertredingen:

  • Het plaatsen van een gesloten afsluitingen hoger dan 1 meter in de voortuinstrook;
  • Het aanleggen van bijkomende verharding in de voortuin (enkel de strikt noodzakelijke toegang tot een vergunde garage en voordeur zijn toegestaan zonder vergunning); 

   Voor woningen gelegen op een hoekperceel worden alle gedeelten die gericht zijn op de voorliggende weg, beschouwd als voortuin.

  • Het plaatsen van een carport in de voortuinstrook;
  • Het vellen van bomen of het zodanig snoeien van bomen dat ze geremd worden in hun normale groei;

   Stad Turnhout heeft een eigen strengere regelgeving: voor het vellen van  bomen waarvan de stam minstens 3,50 meter hoog is of bomen die op een hoogte van 1,5 meter een stamomtrek van minstens 50 cm hebben is steeds een voorafgaande kapvergunning nodig.

  • Het niet naleven van de voorwaarden die zijn opgelegd bij een omgevingsvergunning;
  • Het uitvoeren van wijzigingen ten opzichte van de bouwplannen die deel uitmaken van de vergunning;
  • Het wijzigen van de functie van een gebouw (bijvooorbeeld een woonhuis omvormen tot een kantoorruimte, een winkelruimte omvormen tot een horecazaak …).