Overheidsopdrachten

Wat?
Waarom bestaan overheidsopdrachten?
En bij Stad Turnhout?
Opdrachten Stad Turnhout


Wat?

Wil je als ondernemer zaken doen met de Stad, dan moet je waarschijnlijk intekenen op 'overheidsopdrachten'. Dit zijn overeenkomsten die worden afgesloten tussen een aanbestedende overheid (de Stad) en een onderneming die werken, leveringen of diensten wil uitvoeren.

De overheid plaatst haar opdrachten volgens de procedures beschreven in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Zo wordt eerlijke concurrentie mogelijk en wordt misbruik van publiek geld vermeden. Gelijkheid, transparantie en non-discriminatie staan dan ook centraal in de wetgeving.

De procedures en wetten zijn complex, maar ze beschermen jou wel tegen favoritisme. De overheid moet de regels respecteren en haar beslissingen correct motiveren. Ze kan je offerte niet zomaar naast zich neerleggen. Jij hebt als ondernemer recht op rechtsbescherming en kan bijvoorbeeld het gunningsverslag opvragen. Dat hoort bij de transparantie en gelijke behandeling, die de basis van elke overheidsopdracht zijn.

Waarom bestaan overheidsopdrachten?

Overheidsopdrachten zijn in het leven geroepen omdat de overheid zo gunstig en voordelig mogelijk wil aankopen. Daarbij willen ze het beste mogelijke product of best mogelijke dienstverlening tegen de aantrekkelijkste prijs op de markt. Er zijn bovendien nog wel een aantal redenen waarom overheden met overheidsopdrachten werken:

 • Efficiënt inzetten van de middelen
  De overheid werkt met de middelen van ons allen. Hier zorgvuldig mee omspringen is dan ook belangrijk. De overheid wil door middel van overheidsopdrachten verantwoord omspringen met de belastingen, dit zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Om optimaal vraag en aanbod met elkaar te verzoenen
  De belangen van de overheid zo goed mogelijk verzoenen met deze van de ondernemingen, is één van de uitgangspunten van overheidsopdrachten. Idealiter komen vraag en aanbod elkaar tegemoet op een aanvaardbaar snijpunt voor beide partijen.
 • Het algemeen belang van de burger vrijwaren
 • Het moet van Europa
  Om het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa te stimuleren, verplicht Europa vaak aanbestedingen. Deze opdrachten worden dan ook Europees gepubliceerd.

Bovendien geven overheidsopdrachten meerdere bedrijven de kans om deel te nemen en hun offerte in te dienen. Aan de hand van verschillende vooropgestelde criteria kunnen deze dan objectief beoordeeld worden. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd, waarbij iedereen evenveel kans maakt om een overheidsopdracht in de wacht te slepen.

En bij Stad Turnhout?

De wetgeving bepaalt een aantal drempels op basis van de waarde van de overheidsopdracht. Deze veranderen regelmatig. Momenteel zijn volgende drempels van kracht:

Tot en met €30 000
De wetgever noemt dit een overheidsopdracht van beperkte waarde of een aanvaarde factuur. Dit is een vrij beperkte procedure. Stad Turnhout contacteert hiervoor minstens drie firma’s, meestal via mail.

Boven de €30 000
Bij deze procedure moet een bestek opgemaakt worden. Er zijn verschillende procedures mogelijk:

 • Tot €140 000 kan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast. Stad Turnhout contacteert minimaal drie firma’s om een offerte in te dienen.

 • Tot €215 000 kan voor leveringen en diensten een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden toegepast. Stad Turnhout past deze procedure het vaakst toe. We maken de opdrachten op e-notification bekend op nationaal niveau. Hier vind je ook het bestek terug. De offerte dien je in op het e-tenderingplatform. Voor werken ligt de drempel op €750 000.

 • Boven de €215 000 moeten opdrachten voor leveringen en diensten worden bekendgemaakt op e-notification, zowel op nationaal als op Europees niveau (€750 000 voor werken). Er zijn verschillende procedures mogelijk. Het bestek vind je terug op e-notification. De offertes of kandidatuurstellingen dien je in op het e-tenderingplatform.

Opdrachten Stad Turnhout

Stad Turnhout werkt graag samen met onze Turnhoutse ondernemers. Wij doen dan ook ons best om hen een seintje te geven wanneer we een opdracht publiceren. 

Natuurlijk kunnen we niet van alle firma’s alle specialiteiten kennen, vandaar dat het nuttig kan zijn om regelmatig zelf de publicaties te raadplegen. Een overzicht van de gepubliceerde opdrachten vind je hier