Kinderopvang organiseren

Ondersteuning startende initiatieven kinderopvang

Stad Turnhout zet in op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang. Daarom organiseren we zelf kinderopvang én bieden we ondersteuning aan andere organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties in Turnhout.

 

Opportuniteitsadvies voor organisatoren die opstarten, uitbreiden of verhuizen

Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht een opportuniteitsadvies aan te vragen bij Stad Turnhout als:

  • je een groepsopvang (vanaf 9 plaatsen) opstart voor kinderen;
  • jouw bestaande locatie met groepsopvang verhuist binnen de stad;
  • jouw groepsopvang uitbreidt (vanaf 9 plaatsen).

Het opportuniteitsadvies is een ondersteunend, niet bindend advies met als bedoeling de dialoog op gang te brengen tussen organisator en de Stad. Zo heeft de organisator een beter beeld op de lokale context, de voor- en nadelen van de geplande locatie of uitbreiding en mogelijke actiepunten daaraan verbonden. De criteria kregen een positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang én werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2021.

 

Een opportuniteitsadvies vraag je op tijd aan bij de Stad (je doet dit ruim voor je jouw aanvraag bij het Agentschap Opgroeien indient).

Na de start van de opvang kan een organisator lid worden van het Lokaal Overleg Kinderopvang en wordt de organisator hiervoor uitgenodigd door Stad Turnhout op het eerstvolgende vergadering van dit Lokaal Overleg Kinderopvang na toekenning van de vergunning.

De procedure en criteria voor het opportuniteitsadvies vind je hier.

De aanvraag doe je via dit formulier.

 

Aanvraag ondersteunende investeringssubsidie voor opstartende organisatoren

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de wettelijke voorwaarden van het Agentschap Opgroeien voldoen.

De opstartende kinderopvang moet gelegen zijn op het grondgebied van Turnhout en de organisator neemt verplicht deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Meer informatie kun je nalezen in het subsidiereglement.
Een subsidie aanvragen doe je via het aanvraagformulier.

 

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in Turnhout. Het geeft advies over materies die relevant zijn voor de kinderopvang en is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers en het stadsbestuur.

De oprichting van een Lokaal Overleg Kinderopvang werd bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang.

De noden en behoeften aan kinderopvang zijn lokaal vaak sterk verschillend. Daarom is medezeggenschap van lokale actoren en gebruikers erg belangrijk in het bepalen van beleidsdoelstellingen voor kinderopvang. Zij kunnen hierover voorstellen doen en adviezen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Dit zowel op eigen initiatief als op vraag van het beleid.

Het Lokaal Overleg kan ook een advies geven aan het Agentschap Opgroeien over de uitbreiding van de kinderopvang binnen Turnhout en heeft ook als opdracht om lokale actoren en gebruikers te informeren.

Het intern reglement van deze adviesraad vind je hier.

 

Vlaamse subsidies voor organisatoren

De Vlaamse subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidies. Om effectief subsidies uitbetaald te krijgen, moet je een vergunde locatie hebben die voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Als de Vlaamse Regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, doet Opgroeien, het agentschap waar Kind en Gezin toe behoort, een oproep.

De Vlaamse Regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor de realisatie van ongeveer 2 500 nieuwe plaatsen voor kinderopvang baby’s en peuters. De verdeling van die plaatsen gebeurt via een meerjarenprogrammatie.

Stad Turnhout kan een gemotiveerd positief of negatief advies geven over de aanvragen. Een advies is gebaseerd op door het stadsbestuur vastgestelde beoordelingscriteria.

De adviescriteria en beslissingsprocedure werden vastgelegd door de Gemeenteraad op 9 oktober 2023. Meer info vind je hier.

 

Huis van het Kind

Huis van het Kind is een stadsregionaal samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen, jongeren en/of hun ouders. Samen met de partners verenigen we de krachten om alle kinderen en jongeren alle kansen te geven om gelukkig, gezond en veilig op te groeien. Als organisator ben je een belangrijke partner in dit samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind creëert ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen (van 9 maanden tot 24 jaar) waar ze terecht kunnen met al hun opvoedingsvragen, waar leuke activiteiten plaatsvinden, waar het contact tussen het brede zorgaanbod en de gezinnen op een laagdrempelige manier gelegd wordt. In Turnhout opent een fysiek Huis van het Kind medio 2023.

Meer info vind je: Opgroeien in de stadsregio | Stadsregio Turnhout

 

e-loket

Alle ouders die gebruik willen maken van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar in Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout of Vosselaar registreren hun opvangvraag via het e-loket. Dit loket is de enige manier voor ouders om een vraag naar kinderopvang te stellen.

Het e-loket verzamelt alle opvangvragen en zoekt een opvangplaats in samenwerking met alle organisatoren in de Stadsregio.

Meer info vind je : E-loket Kinderopvang | Stadsregio Turnhout