Subsidie innovatieve ecologie-investeringen

Stad Turnhout lanceert een subsidie innovatieve ecologie-investeringen. Gezien het klimaatplan Turnhout is het duidelijk dat iedereen diverse inspanningen gaat moeten leveren om tegemoet te komen aan de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De industriële processen en mobiliteit hebben een groot aandeel in de totale uitstoot. Hierop inzetten kan dan ook een fundamenteel verschil maken.

Stad Turnhout koppelt haar subsidie aan de Vlaamse ecologiepremie. Om de ondernemers financieel te motiveren om de stap te zetten, heeft de Vlaamse overheid de ecologiepremie in het leven geroepen. De premie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Vlaanderen neemt een deel van de investeringskosten op zich. Het gaat specifiek over investeringen in innovatieve technologieën. Hiervan is een lijst opgemaakt die regelmatig wordt geüpdatet. Vlaanderen kiest bewust om innovatieve technologieën te ondersteunen omdat deze vaak nog duurder zijn ten opzichte van de ‘reguliere’ technologieën die zichzelf reeds terug verdienen.

Alle informatie over de Vlaamse ecologiepremie, de technologielijst en hoe je deze kan aanvragen vind je hier.

Turnhoutse premie

Stad Turnhout wil graag de Turnhoutse ondernemers extra stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Daarom kunnen Turnhoutse ondernemers die recent een goedgekeurd dossier hebben verkregen bij Vlaanderen in kader van de ecologiepremie, een bijkomende subsidie aanvragen bij Stad Turnhout. Via de subsidie innovatieve ecologie-investeringen voorziet Stad Turnhout een bijkomende subsidie van 20% van het door VLAIO toegekende bedrag met een maximum van €10 000 per ondernemer per jaar.

De Turnhoutse subsidie wordt toegekend als de-minimissteun. Dit betekent dat je als aanvrager een 'verklaring op eer' moet ondertekenen. Je verklaart hierbij dat je onderneming niet meer dan €200 000 de-minimissteun heeft ontvangen over de laatste drie belastingjaren. Bovendien kan de Stad niet meer steun toekennen dan de marge tussen het maximale toegelaten steunbedrag binnen AGVV (waar de ecologiepremie onder valt) en het effectief toegekende steunbedrag.   

Belangrijkste voorwaarden

  • De onderneming is gevestigd in Turnhout;
  • De onderneming heeft een actieve status (dus geen faillissement, ..);
  • De onderneming heeft de ecologiepremie vanuit Vlaanderen aangevraagd en de aanvraag heeft de status 'Beslist' op het moment van de indiening van de subsidieaanvraag bij stad Turnhout;
  • De onderneming heeft het maximum van de de-minimissteun nog niet overschreden;
  • De subsidieaanvraag werd door de Vlaamse administratie positief beslist en de onderneming heeft een officiële beslissing tot subsidietoekenning vanwege de Vlaamse administratie ontvangen;
  • De subsidieaanvraag voor het bekomen van de stedelijke subsidie dient binnen de periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de officiële beslissing tot subsidietoekenning vanwege de Vlaamse administratie, te worden ingediend.

Alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Aanvraagprocedure

De Turnhoutse subsidie innovatieve ecologie-investeringen vraag je aan via dit formulier.

Voor de aanvraag is het belangrijkste dat je kan aantonen dat het dossier door de Vlaamse ecologiepremie is goedgekeurd. De officiële beslissing met daarop het vermelde bedrag, de datum, de naam van de onderneming, de technologie en de ondernemingsnummer moet je als bijlage toevoegen bij deze aanvraag.

De subsidie aanvragen kan vanaf de startdatum van het subsidiereglement tot en met 30/11/2025. Laattijdige aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.

Een stadsmedewerker controleert de ingediende aanvragen. Indien de aanvraag rechtmatig is, wordt dit per mail bevestigd met daarin het toegekende bedrag van de stedelijke subsidie. De subsidie wordt overgeschreven op het opgegeven rekeningnummer.

Bij een onvolledige of onduidelijke aanvraag gaat er bijkomende informatie en/of bewijsstukken opgevraagd worden.

Controle op de aanwending en rechtsgeldigheid

Iedere begunstigde van de subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend.

Wanneer VLAIO de ecologiepremie+ terugvordert bij een ondernemer, gaat ook stad Turnhout haar stedelijke subsidie integraal terugvorderen.

In geval van onjuiste informatie, misbruik of wanneer de premie onrechtmatig werd verkregen, kan de subsidie door het stadsbestuur integraal teruggevorderd worden.