Vrijwilligerswerk

Vandaag zet ongeveer één op drie mensen zich op een of andere manier in om vrijwilligerswerk te doen. Er komen ook steeds nieuwe initiatieven bij. Zowel binnen het stadsbestuur als in het verenigingsleven, de jeugdbeweging, de welzijnssector, het onderwijs … zijn vrijwilligers actief. Stad Turnhout wil de vrijwilligers en de organisaties waarbinnen ze werken, ondersteunen door informatie en vorming aan te bieden en ‘vacatures’ voor vrijwilligerswerk te verzamelen.

Je wilt vrijwilligerswerk doen

Je bent een organisatie of vereniging die vrijwilligers zoekt

Vrijwilligers bij de Stad/OCMW Turnhout en 'vacatures'

De wet op het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers in de kijker

Je wilt vrijwilligerswerk doen

Zorg dat het voor jezelf klaar en duidelijk is wat je wensen zijn binnen het vrijwilligerswerk.

 • Welk werk wil je doen? Wat spreekt je aan?
 • Wat verwacht je van de organisatie of vereniging?
 • Wat heb je te bieden? Wat kun je goed?
 • Hoeveel tijd wil je besteden aan het vrijwilligerswerk en voor welke periode?

Mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen kun je vinden bij:

 • Stad Turnhout: wij bekijken welke vacatures er zijn binnen het stadsbestuur en bij Turnhoutse organisaties en verenigingen (014 44 33 97 of mail).
 • Vrijwilligerswerk.be: via het tabblad vacatures kun je een selectie maken van het soort werk dat je wilt doen, postcode, sector. 
 • Een databank met allerlei vrijwilligersjobs.
 • De Sociale Kaart biedt een overzicht van voorzieningen uit de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.
 • De 'Troeven' zijn gemeenschapsmunten waarmee je op een eigentijdse manier kunt ruilen en samenwerken binnen een vrijwilligerscontext.

Je bent een organisatie of vereniging die vrijwilligers zoekt

Registreer je gratis op de website van vrijwilligerswerk.be. Je kunt daar je vacature bekend maken (uitgezonderd vacatures van commerciële organiasties en privépersonen).

Zet zeker het volgende in je vacature:

 • Wie zoek je?
 • Wat zijn zijn/haar taken?
 • Wanneer heb je de vrijwilliger nodig?
 • Waarom heb je een vrijwilliger nodig en waarom is het vrijwillig?
 • Waar moet de vrijwilliger werken en waar kan hij terecht voor meer info?

Ook voor info en ondersteuning kun je hier terecht.

Het stadsbestuur wil vrijwilligerswerkingen eveneens ondersteunen. Met vragen of informatie kun je terecht bij Preventie - Vrijwilligers (014 44 33 97 of mail).

Vrijwilligers bij Stad/OCMW Turnhout

Binnen Stad Turnhout is een grote groep van vrijwilligers op heel verschillende domeinen actief.

Werken en spelen met en voor kinderen en jongeren, acties ondersteunen in het kader van noord-zuidthema’s, verbroederen met de vier zustersteden, administratieve ondersteuning bieden, meewerken in de bib, straten, pleinen en parken mee onderhouden, mensen leren composteren, werken in archief en museum, deelnemen aan verschillende adviesraden van de stad.

Vacatures

Brugfiguren Turnhout zoekt vrijwilligers om kwetsbare leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders ondersteunen bij het huiswerkgebeuren.
Bekijk onderaan het filmpje over Brugfiguur Johan.

De Minder mobielen centrale Turnhout zoekt vrijwillige chauffeurs om mensten te vervoeren met beperkte middelen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. 

De wet op het vrijwilligerswerk

Organisaties die met vrijwilligers werken, zijn aan bepaalde wet- en regelgevingen gebonden. De vrijwilligerswet bepaalt een aantal spelregels met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Hieronder vind je een beknopt overzicht.

De vrijwilliger informeren

Elke organisatie moet de vrijwilligers informeren over een aantal zaken:

 • Wat is de doelstelling van de organisatie?
 • Wat is het juridische statuut?
 • De vrijwilliger is minstens verzekerd voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid (sommige organisaties zijn hiervan vrijgesteld). Als je geen verzekering voor lichamelijke ongevallen aanbiedt, dan moet dat ook duidelijk zijn voor de vrijwilligers.
 • Ontvangt de vrijwilliger een kostenvergoeding en zo ja, wanneer en volgens welk systeem? Deze systemen zijn ook verankerd in de vrijwilligerswet.
 • De vrijwilligers moeten zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

De organisatie kiest zelf hoe ze informeert: mondeling of schriftelijk, individueel of gezamenlijk. Voordat de vrijwilliger start moet hij deze informatie gekregen hebben. Dat moet ook bewezen kunnen worden.

Vrijwilligers verzekeren

 

De vrijwilligerswet legt heel wat organisaties op om de vrijwilligers voor minstens burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

 

Een gratis verzekering is bedoeld voor organisaties die met vrijwilligers werken. Dit kan een feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn. Deze verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven of bij extra activiteiten. Meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering  

Afspraken maken

Een beperkt aantal afspraken rond de manier van inschakeling en het werk zelf,  en ook de formaliteiten voor RVA, RIZIV en OCMW zijn in de vrijwilligerswet opgenomen.

 • De vrijwilliger en de organisatie zijn gebaat bij antwoorden op heel concrete vragen: wanneer wordt de vrijwilliger verwacht, welke materialen zijn ter beschikking, is er een opleiding voorzien, hoe verwittigen bij afwezigheid, wat te doen bij een probleem of een ongeval.
 • De vrijwilliger moet geïnformeerd zijn over de mogelijkheid dat hij bepaalde formaliteiten moet vervullen. Dit geldt zo voor werklozen en bruggepensioneerden, personen die een ziekte-uitkering ontvangen of leefloontrekkers.
 • Vrijwilligers die een vergoeding ontvangen moeten weten dat ze zelf moeten bewaken dat ze de maximaal toegestane bedragen niet overschrijden.

Meer informatie kun je hier en hier nalezen.

Vrijwilligers in de kijker

Film Brugfiguren: vrijwilliger Johan vertelt...