Voorstellen van burgers

Inwoners kunnen met een gemotiveerde nota de gemeenteraad verzoeken om een voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

Voorwaarden

  • In Turnhout moet dat verzoek worden gesteund door ten minste 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.
  • Het verzoekschrift moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Terug naar boven

Procedure

  • Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt.
  • Het wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • De aanvrager(s) voeg(t)(en) bij de gemotiveerde nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
  • Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
  • Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
  • De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Terug naar boven