Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is vijf jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar niet in Brussel.

Exploitatievormen

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar je exploitatiezetel is gevestigd of zal vestigen op het moment dat je start met de exploitatie.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten vraag je naast je vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente. Turnhout heeft vaste tarieven bepaalt. Je vindt ze hier terug.
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied. Turnhout heeft het de bovengrens bepaalt op 27 machtigingen.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens drie uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling. De lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Alle regels, mogelijkheden en beperkingen van de vergunning blijven van toepassing. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden. 

Let op: De bestuurderspas geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten. De pas is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

Voorwaarden

Voertuigen

De voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Je krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen.
  Zo moeten nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2020 een minimum ecoscore behalen:
  • ecoscore 71 voor voertuigen met maximaal vijf zitplaatsen;
  • ecoscore 66 voor 5+ zitplaatsen;
  • ecoscore 56 voor 5+ minibus.
 • Voor het ceremonieel vervoer kan je een uitzondering bekomen op deze emissienormen.

Uitbater

Ook aan de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van twee jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Terug naar boven

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kopie van je identiteitskaart;
 • Bewijs van goed gedrag en zeden dat hoogstens drie maanden oud is;
 • Statuten van de firma die bij de handelsrechtbank is geregistreerd of een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • Attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de bijdragen correct betaald zijn of het bewijs van aansluiting bij een kas voor zelfstandigen;
 • indien mogelijk: een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de bijdragen correct zijn betaald;
 • indien mogelijk: een fiscaal attest waaruit blijkt dat de belastingplichten zijn nagekomen;
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen);
 • Inschrijvingsformulier van het voertuig dat als taxi wordt ingezet;
 • Keuringsbewijs van het voertuig dat als taxi wordt ingezet (let op: het voertuig dient als taxi gekeurd te zijn. Een keuringsbewijs als personenwagen is niet geldig);
 • Verzekering voor de taxi.

Terug naar boven

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten). De retributie is onderhevig aan de jaarlijkse idexatie.

Terug naar boven

Regelgeving