Subsidie voor vernieuwende en bijzondere gemeenschapsvormende culturele projecten

Stad Turnhout geeft een subsidie aan vernieuwende en gemeenschapsvormende culturele projecten.


Dit reglement kadert inhoudelijk in het meerjarig beleidsplan van Stad Turnhout 2020 – 2025 en sluit aan bij de Vlaamse beleidsprioriteit: het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid. Kern van het reglement is het stimuleren van een verregaande en aantoonbare inhoudelijke culturele samenwerking van minimum twee Turnhoutse actoren.

Voorwaarden

Stedelijke diensten kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.
Eenzelfde aanvrager kan slechts betoelaagd worden voor één project per kalenderjaar.
Eenzelfde project kan slechts éénmaal herhaald worden, in een ander kalenderjaar.
Samenwerking met professionele spelers wordt gestimuleerd. De professionele partner in het samenwerkingsverband wordt echter niet gesubsidieerd.

 1. heeft een tijdelijk karakter
 2. heeft één of meerdere toonmomenten
 3. is toegankelijk voor een breed publiek
 4. vindt plaats op het grondgebied van Turnhout
 5. wordt aangevraagd door een persoon of een vereniging uit Turnhout
 6. behoort niet tot de reguliere werking van de aanvragers
 7. draagt bij tot ‘gemeenschapsvorming’. Mensen moeten niet enkel gestimuleerd worden om deel te nemen aan cultuur, cultuur moet mensen ook activeren om de gemeenschap en het samenleven mee te vormen. Dat kan op verschillende manieren. We onderscheiden twee mogelijke invalshoeken:
  • het stimuleren van ontmoeting en betrokkenheid. Door mensen meer te betrekken bij een culturele organisatie, leren mensen elkaar begrijpen en wordt gemeenschap gevormd
  • publieksverbreding en -vernieuwing zodat ‘meer gemeenschap’ bij cultuur wordt betrokken.

De beoordelingscriteria zijn als volgt:

 1. Het project is gemeenschapsvormend.
 2. Binnen het project is er een verregaande en aantoonbare inhoudelijke samenwerking van minimum twee Turnhoutse actoren.
 3. Binnen het project is er sprake van publieksverbreding / -vernieuwing.
 4. Het project is verankerd in Turnhout

Terug naar boven

Procedure

Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het ‘formulier subsidieaanvraag vernieuwende gemeenschapsvormende culturele projecten’.
De aanvraag dient ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het toonmoment te gebeuren.
De cultuurcoördinator onderzoekt het dossier.
De cultuurraad adviseert het schepencollege.
Het schepencollege neemt de beslissing en motiveert indien die afwijkt van het advies van de cultuurraad.

Terug naar boven