Subsidie regenwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Voor de installatie van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening aan een woning of schoolgebouw kun je subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

 • Zowel particulieren als sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De woning of het gebouw moet in Turnhout gelegen zijn.
 • Zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen komen in aanmerking.
 • Het volume van de regenwaterput en/of infitratievoorziening moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte (zie onderaan bij regelgeving).
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.
 • Heel soms is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig voor een infiltratievoorziening. Vraag dat het best even na bij de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Procedure

De subsidieaanvraag moet je indienen binnen de zes maanden na de datum van de eindfactuur.

Subsidie aanvragen

Terug naar boven

Meebrengen

Bij de aanvraag moet je volgende bijlagen toevoegen:

 • een situatietekening van de installatie met vermelding van de ligging van de hemelwaterput, filters en pompen en aanduiding van de aansluitingen (toilet, kraan, wasmachine en overige aansluitingen) en/of plan van infiltratievoorziening;
 • factuur of bewijs van installatiekosten;
 • de omgevingsvergunning wanneer de plaatsing van de regenwaterput of de infiltratievoorziening erin opgenomen is.

Als je niet de eigenaar bent van de woning of als er mede-eigenaars zijn, dan moet(en) de (andere) eigenaar(s) ook toestemming geven voor de aanvraag. Gebruik daarvoor dit formulier en voeg het op het einde van je aanvraag ingevuld en ondertekend als bijlage toe.

Terug naar boven

Bedrag

Regenwaterput

 • Voor nieuwbouwwoningen maximaal 250 euro en effectief:
  • 70 % van het maximumbedrag (= 175 euro) voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens een toilet of een wasmachine en een of meerdere aftappunten;
  • 100 % van het maximumbedrag (= 250 euro) voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens een toilet en een wasmachine en een of meerdere aftappunten.
 • Voor bestaande woningen: 250 euro.

Ook bij de Vlaamse Overheid kan je een premie aanvragen. Hier vind je alle informatie. 

Infiltratievoorziening

 • Voor bestaande woningen: 500 euro
 • Voor nieuwbouwwoningen: 250 euro

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bedrijven, verenigingen, vzw's enzovoort komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Terug naar boven

Regelgeving

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (richtsnoer, 2023)

Vlaamse verordening hemelwater

Concreet hanteert Stad Turnhout de volgende maatstaven voor de dimensionering van de voorziening:

 • Een regenwaterput omvat minimum 5 000 liter en ongeveer 50 liter per vierkante meter dakoppervlak.
 • Een infiltratievoorziening heeft een minimale infiltratieoppervlakte van 4 m² per 100 m² dakoppervlakte én een minimaal buffervolume van 25 liter per vierkante meter dakoppervlakte. Daarbij telt enkel het volume/de oppervlakte boven de grondwaterstand, in Turnhout gemiddeld op 1,5 m diepte.
  Heb je een (gedeeltelijk) groendak, dan mag je die oppervlakte halveren in de berekening voor de infiltratievoorziening.

Reglement voor de premie

Terug naar boven