Subsidie voor restauratie en onderhoud van niet-beschermd onroerend klein religieus erfgoed

Wil je niet-beschermd onroerend klein religieus erfgoed (laten) restaureren en onderhouden, dan kan je daarvoor een subsidie aanvragen bij Stad Turnhout.

De subsidie geldt voor

 • kleine betreedbare kapellen;
 • pijlerkapellen;
 • kastkapellen;
 • standbeelden;
 • kruisen;
 • calvariebergen;
 • mariagrotten;
 • en religieuze gevelornamenten (gevelniskapellen, gevelbeelden)

die niet beschermd zijn door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed.

Komen in aanmerking voor de subsidie:

 • alle restauratie- en onderhoudswerken die werden uitgevoerd tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022; 
 • alle restauratie- en onderhoudswerken die zijn gepland vanaf 1 januari 2023.

Voorwaarden

Het klein religieus erfgoed moet opgenomen zijn in de inventaris die de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) heeft opgesteld in 2021-2022 tijdens het project 'Kapellen en nissen te Turnhout'. Die inventaris bevat ook het maximale subsidiebedrag per categorie op basis van de waarderingsscore en de conditie.

De aanvrager van de subsidie moet houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het niet-beschermd onroerend klein religieus erfgoed.

Per klein religieus erfgoedobject kan slechts één aanvraag worden ingediend.

De restauratiewerken aan betreedbare kapellen en aan klein religieus erfgoed met een hoge waarderingsscore moeten altijd worden uitgevoerd door gecertificeerde restaurateurs.

Voor de restauratiewerken die in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 800 euro en van maximaal 1.000 euro moet de aanvrager vooraf een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht Antwerpen via het lidmaatschap van Stad Turnhout.

Procedure

Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het formulier 'Subsidieaanvraag voor het restaureren en onderhouden van niet-beschermd onroerend klein religieus erfgoed'.

Voor werken die nog moeten worden aangevat, moet de aanvraag ten laatste twee maanden vóór de start van de werken worden ingediend.

De volgende documenten en gegevens voeg je verplicht toe bij de aanvraag:

 • alle beschikbare plannen, studies, foto’s en beschrijvingen;
 • de kostenraming;
 • de aanvangs- en einddatum van de restauratie- of onderhoudswerken.

Voor werken die al zijn uitgevoerd (in de periode 2020-2022) vervang je de kostenraming door een overzicht van de gemaakte kosten én alle bewijstukken waarmee die kosten worden aangetoond.

Het dossier wordt onderzocht door de stedelijke diensten Archief en Ruimtelijke Ordening en door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Zij adviseren het schepencollege, het schepencollege neemt de beslissing.

Het bedrag van de subsidie wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager ten laatste één maand nadat de financiële bewijsstukken zijn ingediend én de uitgevoerde werken zijn goedgekeurd.