Stilstaan en parkeren

Een aantal gemeentelijke parkeerinbreuken worden sinds 1 juli 2014 bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Het overzicht vind je in de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (Afdeling VII Parkeer, Hoofdstuk I).

Procedure

  • De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar.

  • Je krijgt een gewone brief (geen aangetekende) met het proces-verbaal en een uitnodiging tot betalen binnen een termijn van 30 dagen.

  • De boetes die worden opgelegd zijn wettelijk bepaald, naargelang de categorie:

1e categorie: € 58

2e categorie: € 116

  • Als je niet akkoord bent met de opgelegde boete, dan kun je binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen; als de boete hoger is dan 70 euro dan kan je vragen om mondeling gehoord te worden.

  • De sanctionerend ambtenaar zal het verweer beoordelen: als het verweer ongegrond is, zal opnieuw een uitnodiging tot betalen volgen. In het andere geval wordt de boete geannuleerd.

  • Als je nalaat de opgelegde boete tijdig te betalen, dan krijg je een herinneringsbrief waarin je opnieuw de kans krijgt om binnen 30 dagen de boete te betalen.

  • Ben je het niet eens met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, dan kun je beroep aantekenen bij de Politierechtbank.