Ruimtelijk structuurplan (RST)

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan, een visie van het beleid, waarin staat hoe er in de toekomst met de ruimte moet omgegaan worden.

Structuurplannen worden op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau opgemaakt.

Elke overheid geeft zijn visie over zijn bevoegdheden:

  • Vlaanderen over waar de grote wegen komen liggen, hoeveel en waar grote bedrijventerreinen nodig zijn, waar grote open ruimten.
  • De provincie over waar grote toeristische infrastructuur gewenst is, waar kleinhandelszones en waar secundaire wegen.
  • De gemeenten beschrijven binnen dat hogere kader wat zij als goede ruimtelijke ordening beschouwen, met kansen voor ontwikkeling van wonen en werken, ontspannen en verplaatsen, natuur en landbouw, water- en landschap.

Turnhout heeft sinds juli 2008 een goedgekeurd structuurplan.
Vlaanderen en de provincie hebben al langer een structuurplan.
Structuurplannen moeten met hun tijd mee: Vlaanderen is gestart met de opmaak van een nieuw structuurplan.

Structuurplannen veranderen de bestemming van bepaalde percelen niet.
Ze leggen vooral de randvoorwaarden vast die de overheid zelf moet volgen als ze plannen maakt: welke wegen of pijpleidingen moeten aangelegd, in welke regio bedrijventerreinen, voor hoeveel woningen moet nog ruimte bijgemaakt, welke open ruimtes moeten beschermd, welke waterlopen moeten de kans krijgen om te overstromen.