Rooilijnplan

De rooilijn is de lijn die de grens aangeeft tussen openbaar domein en privé eigendom. Een rooilijnplan is een plan dat de (toekomstige) grens tussen openbaar domein en privédomein vastlegt.

Gemeentelijke rooilijnplannen worden opgemaakt bij verkavelingen en grote stedenbouwkundige projecten waar nieuwe wegenis of openbaar domein zal worden aangelegd.

Ook bij aanpassingen aan wegenis voor bijvoorbeeld aanleg van fietspaden, riolering of groene ruimtes, kan de rooilijn waar nodig worden gewijzigd.

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van een nieuw of een gewijzigd gemeentelijk rooilijnplan.

Dit gebeurt in verschillende fases.

  • Eerst stelt de gemeenteraad een ontwerp rooilijnplan voorlopig vast.
  • Daarna wordt een openbaar onderzoek gehouden.
    De aanpalende eigenaars worden op de hoogte gebracht.
    De rest van de bevolking kan de aanplakking lezen op het stadhuis of in het Belgisch Staatsblad.
  • Als er geen bezwaren werden ingediend of als de bezwaren werden weerlegd, kan het gemeentelijk rooilijnplan voor definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Het gemeentelijk rooilijnplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.

Voor de wijziging van de rooilijn van buurtwegen moet er soms een aparte procedure gevolgd worden.