Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

Euthanasie betekent 'levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf'.

Wanneer je bij bewustzijn bent, kan je er zelf om vragen en stelt er zich geen probleem.

Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent?
In dIt geval is het nuttig dat je op voorhand een wilsverklaring hebt laten opstellen.

Er zijn verschillende soorten wilsverklaring mogelijk.

De enige wilsverklaring die je bij dienst Burgerzaken kan laten registreren is de wilsverklaring inzake euthanasie.
Deze geldt maar voor één bepaalde situatie; namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. De wilsverklaring is onbeperkt geldig.
Je kan de wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij Burgerzaken, maar dit is niet verplicht.

Voor andere situaties waardoor je wilsonbekwaam kan worden (bijvoorbeeld door dementie, een hersentumor, …) bestaat er een andere wilsverklaring; namelijk de negatieve wilsverklaring. Hierin kan je op voorhand laten vastleggen dat bepaalde levensverlengende medische behandelingen niet meer gewenst zijn. 

Deze negatieve wilsverklaring kan niet bij de dienst Burgerzaken geregistreerd worden. Het vereiste document vul je bij voorkeur in samen met je geneesheer.

Op de website van LEIF vind je meer informatie omtrent beide wilsverklaringen.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • handelingsbekwaam zijn;
  • meerderjarig zijn;
  • een rijksregisternummer hebben.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt contact opnemen met Burgerzaken. Er wordt dan een blanco wilsverklaring naar je thuis gestuurd en je krijgt de nodige informatie om die correct in te vullen.

Wanneer je over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie beschikt en je die wilt laten registreren, maak je hier een afspraak.

Terug naar boven

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • originele wilsverklaring inzake euthanasie

Terug naar boven

Bedrag

Regelgeving

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Terug naar boven