projectParkwijk

Vernieuwing Parkwijk

Parkwijk: een plek van ontmoeten en verbinden

Vragen over het project? Mail of bel ons

Vernieuwing Parkwijk

Geschiedenis en toekomst van de Parkwijk

De Parkwijk is een grote sociale woonwijk uit de jaren '60 en '70. De variatie aan woonvormen, het vele groen, de autoluwe straten en de nabijheid van het Stadspark maken het een aangename buurt. Om de Parkwijk fris en groen te houden is renovatie en modernisering nodig, zowel van de openbare ruimte als van een deel van de woningen.

Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK en Stad Turnhout werken samen aan de vernieuwing van de Parkwijk. Dit is een project van lange duur, waarschijnlijk tien jaar of meer. Al die tijd willen DE ARK en Stad Turnhout in dialoog blijven met de bewoners. Dat doen we onder meer via de nieuwsbrieven 'projectParkwijk', de DENKavonden en via de websites van Stad Turnhout en DE ARK. Onderaan de pagina kun je de verslagen en nieuwsbrieven downloaden.

Achttien punten voor de Parkwijk

Op twee DENKavonden in 2018 werden met de bewoners de eisen voor een goede Parkwijk besproken. DE ARK en Stad Turnhout stelden vragen rond de woningen zelf, de leefomgeving en het groen, hoe verplaatsingen worden gemaakt en hoe de bewoners samenleven. De resultaten werden door de projectmedewerkers geformuleerd in 'de achttien punten voor de Parkwijk', een overzicht van de aandachtspunten onderverdeeld in vier thema's.

De 'achttien punten' worden de leidraad voor het projectParkwijk. Regelmatig, na grootschalige wijzigingen, zal aan de bewoners gevraagd worden om opnieuw een waarderingsscore voor de aandachtspunten te geven. DE ARK en Stad Turnhout kunnen daaruit afleiden welke punten het goed doen en welke punten extra aandacht nodig hebben.

Op de DENKdag van 21 juni 2018 gaven 47 aanwezigen buurtbewoners waarderingscijfers voor de thema’s. De resultaten hiervan vind je in Nieuwsbrief 2.

De Parkappartementen

De huidige Parkappartementen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. De bergruimte en de badkamer zijn te klein, de appartementen zijn onvoldoende geïsoleerd en hebben koudebruggen waardoor condensatieproblemen ontstaan.

De huidige appartementen worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen. Er komen drie hoge en drie lage gebouwen in de plaats, verbonden door een overdekte wandelgang. Er zijn appartementen van verschillende grootte, met elk een eigen terras. In de kelder komen ruime fietsstallingen, met een fietslift in de hoge gebouwen. Op het gelijkvloers van de lage gebouwen komt telkens een buurtvoorziening: een conciërgewoning, een gemeenschappelijk waslokaal en een buurtzaaltje. In 2019 werden de plannen een eerste keer toegelicht aan de buurtbewoners.

De sloop en de nieuwbouw gebeuren stap voor stap. De residenties 4, 5 en 6 staan leeg en worden eerst gesloopt. Daarna worden de nieuwe woningen gebouwd en kunnen de bewoners van residenties 1, 2 en 3 naar daar verhuizen.

Planning Parkappartementen zoals voorzien in 2022

Voorjaar en zomer 2021: Sloop van de blokken van residenties 4, 5 en 6.

Zomer 2021: De vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw werd goedgekeurd.

Najaar 2022: Start nieuwbouw fase 1, de bouw van de eerste vier Parkappartementen.

Na 2022: Wanneer de vier nieuwe appartementsgebouwen klaar zijn begin 2024, verhuizen de bewoners van de oude residenties 1, 2 en 3 naar de nieuwe gebouwen. Fase 1 is nu afgerond. Fase 2 kan starten: eerst worden de oude residenties 1, 2 en 3 gesloopt. Daarna start de bouw van de twee laatste Parkappartementen. 

Haagbeemden en Elanders 4 - 10

De woningen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. Ze hebben vooral technische problemen en missen wooncomfort.

Renoveren geeft niet voldoende garantie om het wooncomfort te verbeteren, daarom wordt gekozen voor vernieuwbouw waarbij de waardevolle architectuur en het uitzicht bewaard blijven. De woningen worden gesloopt en op hun fundering worden nieuwe woningen gebouwd. Die zijn beter geïsoleerd en hebben een andere indeling binnenin. Ook de garages en de tuin worden mee aangepakt.

Planning Haagbeemdenplantsoen en Elandersplantsoen 4 - 10 

DE ARK vroeg voor hun woningen een omgevingsvergunning aan in het voorjaar van 2021. De vergunning werd afgeleverd in het najaar van 2021. De presentatie en het verslag van de georganiseerde infomomenten zijn onderaan de pagina terug te vinden.

De huizen op Haagbeemdenplantsoen 49 tot en met 53 en 55 tot en met 66 zijn lager gelegen. Voor dit kleine gedeelte is voorlopig geen vergunning. Dit komt door de verandering van het klimaat. Bij nieuwbouw moet je rekening houden met toekomstige waterstanden. Deze eisen zijn na de overstromingen van zomer 2021 nog verstrengd. We vragen voor deze woningen een nieuwe vergunning aan met verhoogde vloerpassen. Zo krijgen bewoners ook in de toekomst geen wateroverlast.

De sloop en nieuwbouw van alle woningen in Haagbeemdenplantsoen en Elandersplantsoen 4 - 10 start vermoedelijk eind 2022. De bewoners van woningen van DE ARK verhuizen voor de werken naar andere woningen van DE ARK.

Ook de bejaardenwoningen worden op termijn vernieuwd, de exacte invulling en timing van deze zone is nog niet bekend.

Masterplan en stedenbouwkundige visie voor de Parkwijk

We zijn nu klaar voor de volgende stap: hoe de andere plantsoenen en de openbare ruimte aanpakken in de toekomst. DE ARK en Stad Turnhout stelden in 2021 de studiebureaus Cluster, Spacelab en Contutti aan. Die ontwikkelen in 2022 met ons en jullie een stedenbouwkundige visie en masterplan, de leidraad voor de vernieuwing van de Parkwijk. Je gaat dus geregeld 'vreemde mensen' in de wijk zien rondlopen, foto’s nemen en babbeltjes maken.

De hele buurt wordt onderzocht. We willen voldoende elementen en het unieke DNA van de Parkwijk bewaren, maar ook kijken wat de Parkwijk nodig heeft vandaag en in de toekomst.

Bij de start van het project schreven we samen met jullie de 18 punten van de Parkwijk. Hier werken we graag op verder. Met deze punten en de huidige klimaatsveranderingen stelden we een ambitienota op. De gemeenteraad keurde de nota goed op 28 maart 2022. De nota legt de ambities vast die het stadsbestuur en De ARK voor de wijk vooropstellen. Het bepaalt zo de krijtlijnen voor het lopende ontwerpend onderzoek. De ambitienota gaat bewust een aantal discussies niet uit de weg en zet de ambities op een zeer hoog niveau. We proberen heel wat mogelijkheden tot verbetering in beeld te brengen. We werkten al verschillende ruimtelijke varianten uit. Deze werden een eerste keer voorgelegd aan de bewoners op de denkdagen in april 2022. 

Op basis van de feeback uit de denkdagen met de bewoners (nieuwsbrief 7) en de gesprekken met verschillende stakeholders werken we nu de eerste plannen uit voor de wijk. Deze leggen we in het najaar van 2022 voor aan de bewoners en stakeholders. Daarna voltooien we het masterplan en leggen we het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en de raad van bestuur van DE ARK.

Elanders, Lode Peeters, Xaverianen en Rodenbach

Als een algemeen masterplan en stedenbouwkundige visie voor de Parkwijk is uitgewerkt worden de plannen voor Elanders, Lode Peeters, Xaverianen en Rodenbach verder in detail uitgewerkt. De bewoners worden hier steeds bij betrokken.

Parkwijk: een plek van ontmoeten en verbinden

StripARK, de gratis stripbibliotheek

Vrijwilligers zijn volop bezig met de boekenrekken in StripARK te vullen (Elandersplantsoen 1). Zodra Corona het terug toelaat, kan je hier op woensdagnamiddag gratis strips ontlenen. Een echte stripbib voor de wijk dus!

'We zitten recht tegenover het centrale speelplein, dus er zijn al wel wat kinderen komen rondsnuffelen', vertelt vrijwilligster Chantal. 'We hebben ook de vraag gekregen van enkele jongeren of ze hier mogen studeren tijdens de examenperiodes. Waarom niet? Want we willen meer zijn dan een stripbibliotheek. De StripARK moet een ontmoetingshuis worden.'

Leuk weetje: vanaf januari 2021 krijgt de Parkwijk een eigen wijktekenaar. Nathalie Carpentier zal in de loop van 2021 een getekend portret van onze buurt maken. Echt iets om naar uit te kijken!

De Babbelbus, een buurthuis op wielen

In november en december 2020 kwam de Babbelbus langs in de Parkwijk. Binnenkort zal je hen misschien nog eens zien. 'Het is een soort buurthuis op wielen, waar mensen kunnen binnenspringen voor een fijne babbel bij een gratis kopje koffie of een kom verse soep met balletjes', zegt Eva van vzw Samen Plannen. Zij toert met haar Babbelbus - coronaproof !- door de Kempen.

Heb jij nood aan een babbel? Aan een luisterend oor? Heb je het lastig of voel je je alleen in deze moeilijke tijden? Dat is heel normaal. Erover praten helpt. Kinderen, jongeren, ouderen… iedereen is welkom om zijn of haar verhaal te delen op de Babbelbus.

 

Paul en Eva van Samen Plannen staan voor je klaar met koffie, soep… en een babbeltje.

Lege huizen? Doe er iets leuks mee!

Omdat DE ARK en Stad Turnhout zich voorbereiden op de werken, staan veel huizen leeg. Je mag er niet meer wonen, maar je mag er wel een sociale of culturele activiteit organiseren. Graag zelfs! Zo komt er leven in de buurt. De Zendamateurs, InFocus Fotogroep Turnhout en Tintel Toneel werken al vanuit een leegstaand huis. Maar er is plaats voor meer, veel meer!

Heb je een ruimte nodig voor een hobby? Ken je een vereniging die een locatie zoekt? Of heb je een ander idee voor een leegstaande woning of de buurt? Mail naar parkwijk@arkwonen.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtkerk krijgt tweede leven

De kerk van de Blijde Boodschap had in het verleden een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk, daar gaan we terug werk van maken. Stad Turnhout heeft de kerk in erfpacht genomen van de parochie. De stad gaat de kerk verbouwen en omvormen naar een wijkcentrum. In de kerk komen klaslokalen voor de stedelijke basisschool en wordt onderzocht of er verschillende ontmoetings- en activiteitenruimtes voor de buurt gecreëerd kunnen worden. Zo krijgt het kerkgebouw terug een maatschappelijke invulling.

Vragen over het project? Mail of bel ons

Het buurtpunt van DE ARK vind je in Haagbeemdenplantsoen 35. Elke eerste donderdag van de maand kon je er terecht met al je vragen over het projectParkwijk. Door de coronamaatregelen moesten we het helaas sluiten, maar dat wil niet zeggen dat jij met je vragen moet blijven zitten, integendeel. Heb je vragen over het project, je huis of de buurt? Mail naar projectParkwijk@turnhout.be of parkwijk@arkwonen.be. We helpen je graag verder.

Meer nieuws vind je in de 'Punten van de Parkwijk' en de nieuwsbrieven hier onderaan.