projectParkwijk

Infodagen projectParkwijk

In juni 2019 hielden Stad Turnhout en DE ARK infodagen in het huis Haagbeemden 35. Een hondertal mensen kwamen langs en konden praten met architect en projectmanagers.

De nieuwe appartementen

De huidige appartementen worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen. Er komen drie hoge en drie lagen gebouwen in de plaats, verbonden door een overdekte wandelgang. Op de infodagen stond een maquette van een verdieping van de nieuwe torens. Er zijn appartementen van verschillende grootte, met elk een eigen terras. In de kelder komen ruime fietsstallingen, met een fietslift in de hoge gebouwen. Op het gelijkvloers van de lage gebouwen komt telkens een buurtvoorziening: conciërgewoning, gemeenschappelijk waslokaal, een buurtzaaltje.

Timing?
Momenteel wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor het aanvragen van de vergunningen. In 2020 start de sloop van Residenties 4-5-6, die staan nu al grotendeels leeg. Ten vroegste eind 2021 zijn de eerste nieuwe gebouwen afgewerkt. Dan kunnen de bewoners van Residenties 1-2-3 en Haagbeemden naar daar verhuizen. En dan kan hun blok aangepakt worden.

De nieuwe woningen

In Haagbeemden en de eerste rij Elanders worden de woningen herbouwd. Ze worden in fases gesloopt, en op de bestaande fundering worden nieuwe woningen gebouwd met hetzelfde uitzicht. Dat is de beste manier om hun isolatie en ruimtes te verbeteren, en toch het waardevol architectonisch beeld te behouden.

Timing?
De ARK wil zo vlug mogelijk starten als de vergunningen en aanbesteding in orde is. Dat zal ten vroegste in 2021 zijn. Er wordt op voorhand overlegd met de huurders waarnaar ze willen verhuizen. De woningen worden in verschillende fases gesloopt en vernieuwd. De fasering is pas definitief bekend na de aanbesteding van de werken. We proberen te starten met huizenrijen die volledig van DE ARK zijn, en waar de meeste leeg staan.

Eigenaars die tussen huurwoningen zitten, stelden veel vragen op de infodagen. Stad Turnhout en DE ARK willen hen de kans geven om mee te investeren. Bijvoorbeeld zodat de aannemers van DE ARK ook hun ramen vervangen door dubbel glas. Hierover wordt nog voor de opmaak van de definitieve plannen met hen overlegd. Misschien kunnen ze voor een meerprijs hun huidige woning ruilen voor een volledig nieuwe woning.

Verhuizen?

Momenteel heeft DE ARK verschillende projecten in Turnhout in afwerking. Daar is nu dus een ruimere keuze om naartoe te verhuizen. Verhuizen binnen de Parkwijk zelf kan pas vlot als de eerste reeks Parkappartementen is afgewerkt.

Het vervolg?

Als de plannen voor Haagbeemden zijn goedgekeurd, willen we starten met de plannen voor een volgende reeks woningen in Elanders en Xaverianen. Dan kan daar ineens verder gewerkt worden zodra Haagbeemden vernieuwd is. 

In Rodenbach zijn meer eigenaars dan huurders. Stad Turnhout en DE ARK willen een aparte werkwijze organiseren om ook dat deel van de Parkwijk te vernieuwen. De bewoners zullen daar zeker bij betrokken worden.
En ondertussen wordt er nog aan andere aspecten van de Parkwijk gewerkt. We denken dat er nog 10 jaar nodig is om alles volledig af te werken.

Meer nieuws vind je in de 'Punten van de Parkwijk' en de infoposters hier onderaan.

Geschiedenis en toekomst van de Parkwijk

De Parkwijk is een grote sociale woonwijk uit de jaren '60 en '70. De variatie aan woonvormen, het vele groen, de autoluwe straten en de nabijheid van het Stadspark maken het een aangename buurt. Om de Parkwijk fris en groen te houden is renovatie en modernisering nodig, zowel van de openbare ruimte als van een deel van de woningen.

Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK en Stad Turnhout werken samen aan de vernieuwing van de Parkwijk. Dat is een project van lange duur, waarschijnlijk tien jaar of meer. Al die tijd willen DE ARK en Stad Turnhout in dialoog blijven met de bewoners. Dat doen we onder meer via de nieuwsbrieven 'projectParkwijk' en de DENKavonden en via de websites van Stad Turnhout en DE ARK. Onderaan de pagina kun je de verslagen en nieuwsbrieven downloaden.

De Punten voor de Parkwijk
Park-appa
rtementen
Haagbeemden

Punten voor de Parkwijk

Op de twee DENKavonden werden de eisen voor een goede Parkwijk besproken met de bewoners. DE ARK en Stad Turnhout stelden vragen rond de woningen zelf, de leefomgeving en het groen, hoe verplaatsingen worden gemaakt en hoe de bewoners samenleven. De resultaten werden door de projectmedewerkers geformuleerd in 'punten voor de Parkwijk', een overzicht van de aandachtspunten onderverdeeld in vier thema's.

De 'punten' worden de leidraad voor het projectParkwijk. Regelmatig zal aan de bewoners gevraagd worden om opnieuw punten te geven. DE ARK en Stad Turnhout kunnen daaruit afleiden welke punten het goed doen en welke punten extra aandacht nodig hebben.

Op de DENKdag van 21 juni gaven 47 aanwezigen punten. De resultaten hiervan vind je in Nieuwsbrief 2.

We willen graag zo evolueren dat na de vernieuwingen de grote meerderheid 8, 9 of zelfs 10 punten geeft aan de Parkwijk.

De Park-appartementen

De huidige Park-appartementen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. De bergruimte en de badkamer zijn te klein, de appartementen zijn onvoldoende geïsoleerd en hebben koudebruggen waardoor er condensatieproblemen ontstaan.

De oude woontorens worden gesloopt en er komen nieuwe in de plaats. De sloop en nieuwbouw gebeuren stap voor stap. De residenties 4, 5 en 6 staan al grotendeels leeg. Die worden eerst gesloopt, dan worden de nieuwe woningen gebouwd en kunnen de bewoners van residenties 1, 2 en 3 naar daar verhuizen. Ondertussen kunnen de huidige bewoners van de appartementen in een alternatieve woning verblijven in verschillende nieuwe projecten die DE ARK in Turnhout heeft. De timing van dit alles staat nog niet allemaal vast.

Haagbeemden

De woningen voldoen niet meer aan de normen van de hedendaagse woonkwaliteit. Ze hebben vooral technische problemen en missen wooncomfort.

Renoveren geeft niet voldoende garantie om het wooncomfort te verbeteren, daarom wordt gekozen voor vernieuwbouw waarbij de waardevolle architectuur en het uitzicht bewaard blijven. De woningen worden gesloopt en op hun fundering worden nieuwe gebouwd. Die zijn beter geïsoleerd en hebben een andere indeling binnenin. Ook de garages en de tuin worden mee aangepakt.

Haagbeemden is een pilootproject voor de rest van de Parkwijk. Architecten gaan daar onderzoeken hoe een woning in de Parkwijk best vernieuwd wordt met bijzondere aandacht voor de architectuurwaarde, waar het aangenaam wonen is en het toch haalbaar en betaalbaar blijft. Ook voor de private woningen kunnen daar lessen uit getrokken worden.