Registratie wilsverklaring euthanasie voor het geval je in een onomkeerbare coma terechtkomt

Je kunt je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij Burgerzaken.
Euthanasie betekent 'levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf'. Je moet er dus zelf om vragen. Wanneer je bij bewustzijn bent, stelt er zich op dit vlak geen probleem. Maar hoe zit het met euthanasie wanneer je niet meer bij bewustzijn bent? In dat geval kan je voorafgaand een wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring geldt echter maar voor één bepaalde situatie, namelijk wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.

Wanneer je wilsonbekwaam zou worden zoals bij coma of bij verwardheid (ten gevolge van dementie, een hersentumor, ... ) kan je eisen dat bepaalde levensverlengende medische behandelingen niet meer worden opgestart (of gestaakt) met een voorafgaande negatieve wilsverklaring. Dit document vult u best in met uw geneesheer en kan niet bij ons geregistreerd worden.

De wilsverklaring is vijf jaar geldig. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om je wilsverklaring te laten registreren bij Burgerzaken.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring voor euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • Handelingsbekwaam zijn
  • Meerderjarig zijn
  • Een rijksregisternummer hebben

Terug naar boven

Procedure

Wanneer je over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie beschikt en je wilt deze laten registreren, neem je contact op met Burgerzaken. Er wordt samen bekeken wanneer de registratie in orde kan worden gebracht.

Ook wanneer je geen ingevulde wilsverklaring voor euthanasie hebt, kun je contact opnemen met Burgerzaken. Er wordt dan een blanco wilsverklaring naar je thuis gestuurd en je krijgt de nodige informatie. Vervolgens neem je eventueel opnieuw contact op met Burgerzaken om af te spreken wanneer de wilsverklaring kan worden geregistreerd.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Eventueel: originele wilsverklaring inzake euthanasie

Terug naar boven

Bedrag

Regelgeving

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Terug naar boven