Plan Samenleven & Integratie

Turnhout telt meer dan 45 000 inwoners. We zijn allemaal verschillend, allemaal uniek, maar ook allemaal Turnhoutenaar. We zijn samen thuis in deze stad.

We willen dat iedereen niet enkel thuis is, maar zich ook thuis voelt in onze stad. Elke Turnhoutenaar moet zich in al zijn eigenheid kunnen ontplooien. Turnhout wil een open en warme stad zijn, waarin verschillende groepen en individuen met wederzijds respect samenleven.

Verschillen mogen er zijn en worden erkend, aanvaard en gerespecteerd. Elke inwoner is uniek, en elke unieke Turnhoutenaar telt mee.

Diversiteit verrijkt onze stad en zorgt voor leven, maar diversiteit brengt ook uitdagingen met zich mee. Verschillende belangen en levensstijlen kunnen leiden tot conflicten. Diversiteit roept soms angst en onzekerheid op. Dat ontkennen we niet. Samenleven in diversiteit is dus een werkwoord: we moeten er samen actief aan werken. Dat begint bij het aanvaarden van die diversiteit en de wil om samen te leven. 

Dat aanvaarden van verschillen is uiteraard niet onbegrensd. In onze stad is iedereen gelijk voor de wet. We moeten ons allemaal houden aan dezelfde regels en waarden die werden neergeschreven in onze wetgeving én in de universele verklaring van de rechten van de mens. Die regels zijn niet onderhandelbaar.

Die gedeelde waarden en regels vormen het kader waarbinnen we onze Turnhoutse samenleving vormgeven. Dat doen we samen, steeds in dialoog en met respect voor ieders eigenheid. We gaan actief op zoek naar wat ons verbindt. We wonen en leven samen in dezelfde diverse en levendige stad en hebben elkaar nodig om samen verder te bouwen aan onze stad. 

Het plan Samenleven & Interatie bevat acties en projecten waarmee we deze warme stad willen vormgeven. Dat plan bestaat uit 2 delen:

1. Samenleven in diversiteit

We bevorderen de sociale samenhang in Turnhout. Dat doen we door de appreciatie en acceptatie van diversiteit te verhogen, ontmoeting te stimuleren en samenlevingsproblemen aan te pakken.

Denk hierbij aan lokale initiatieven zoals de inzet van buurtcoaches en het oprichten van het multifunctioneel centrum Globetrotter, maar ook aan grote projecten zoals Thuis in Turnhout.


2. Integratie

We ondersteunen nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond in hun zoektocht naar hun plaats in de Turnhoutse samenleving. Dat doen we door hen te versterken en de toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen te verhogen.

Zo zetten we reeds brugfiguren in, bieden we oefenkansen Nederlands aan en organiseren we het buddyproject Samen Inburgeren. In de toekomst willen onder meer werken aan de verdere uitbreiding van taaloefenkansen, communicatie op maat aanbieden en een inclusief personeelsbeleid uitbouwen.