Overlast

Wildplassen, nachtlawaai, boomcars, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid.

Het stadsbestuur probeert ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig die werden opgenomen in een reglement, de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP). Wie zich niet aan deze regels houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro. Daarnaast kunnen nog andere sancties opgelegd worden, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning of zelfs de sluiting van een inrichting.

GAS-procedure

  • De politie stelt de overtreding op de UGP vast en maakt een proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar.
  • Je krijgt een aangetekende brief met het proces-verbaal en de melding dat er een administratieve procedure is opgestart.
  • Je krijgt vijftien dagen tijd om je mondeling of schriftelijk te verdedigen.
  • De overtreder heeft het recht een advocaat te raadplegen (minderjarigen krijgen kosteloos een advocaat toegewezen).
  • De sanctionerend ambtenaar neemt de uiteindelijke beslissing of hij je vrijspreekt of een boete oplegt met een maximum van 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen (vanaf 16 jaar).

Bemiddeling

Ben je minderjarig, maar 16 jaar of ouder en heb je het politiereglement overtreden, dan wordt er sowieso een  bemiddelingsprocedure opgestart. Voor meerderjarigen is bemiddeling een mogelijke optie. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. De bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van de schade. Dat laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Eveneens wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn verantwoordelijkheid op te nemen, bijvoorbeeld door het leveren van een prestatie.

Andere sancties?

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten, bijvoorbeeld bij sluikstorten. Dat kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar dat hij ook een factuur ontvangt om die kosten te betalen.

Ga je niet akkoord?

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dat beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.

Wetgeving

Wet van 24 juni 2013