Omgevingsvergunning

Bedrijven die een exploitatie starten, van exploitatie veranderen of bouwkundige werken plannen moeten nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Hier vind je de aanvraagformulieren en voor welke handelingen, inrichtingen of activiteiten een omgevingsvergunnig nodig is.  

Afhankelijk van de hinder van de activiteiten of de geplande bouwwerkzaamheden, kan een bedrijf in klasse 1, 2 of 3 worden ondergebracht. De rangschikking gebeurt op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de indelingslijst uit het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II – bijlage 1).

De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu, waarbij klasse 1 staat voor de hoogste graad van hinder en klasse 3 voor de minste graad.

Voorwaarden

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij onder andere een rol:

  • geplande werken;
  • soort activiteit;
  • grootte van de opslag;
  • vermogen van de machines;
  • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

Afhankelijk van de klasse waartoe je bedrijf behoort en het soort activiteit, of de aard van de bouwwerkzaamheden wordt je vergunningsaanvraag door ofwel de Vlaamse overheid, het provinciebestuur of het stadsbestuur behandeld.

Procedure

Wanneer je een vergunning aanvraagt wordt eerst onderzocht of de aanvraag volledig is. Is dit het geval wordt de procedure opgestart. In de procedure worden de nodige adviezen gevraagd en vaak wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd.

Nadat alle adviezen en mogelijke bemerkingen over de aanvraag zijn binnengekomen beslist de vergunningsverlenende overheid over de aanvraag.

Bij een vergunning moet je de aanvraag bekendmaken door aanplakking. Nadat de beroepstermijn is afgelopen kan je starten met de werkzaamheden of uitbating van de activiteiten.

Wanneer je vergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening of de dienst Milieu & Groen. Bij grotere dossiers kan je ook een afspraak maken voor een voorbespreking.

Bezoek ook de officiële website van de Vlaamse overheid over de omgevingsvergunningen: www.omgevingsloket.be.