Toelage accommodaties sportverenigingen

Deze investeringstoelage heeft als doel toelage te geven voor de bouw of renovatie van infrastructuurwerken en de aankoop van specifieke installaties door sportverenigingen.

Voorwaarden

De aanvrager

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • erkend zijn als Turnhoutse vereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden en het vzw statuut bezitten
 • minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een dergelijke competitie of demonstratie
 • een recreatief of competitief sportaanbod hebben dat hoofdzakelijk plaatsvindt op het grondgebied van Turnhout
 • de sportvereniging is zelf bouwheer en heeft eigen financiële middelen of de sportvereniging moet in hoofdzaak eigenaar of beheerder zijn van de gronden, infrastructuur of het goed waarvoor de subsidie bestemd is, is hoofdgebruiker en staat zelf in voor het onderhoud van het gebouw
 • een controle door de Sportdienst, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan

De sportinfrastructuur

Onder 'sportinfrasctructuur' wordt verstaan:

 • een gebouw of een gedeelte ervan dat gebruikt wordt voor de beoefening van de sportactiviteiten, bijhorende sanitaire voorzieningen, bergruimtes voor sportmateriaal en dergelijke die deel uitmaken van dat gebouw
 • een vaste sporttechnische voorzieining die noodzakelijk is voor de uitoefening van de sporttak of verplicht door de sportfederatie én die 'vast' onderdeel uitmaakt van de sportinfrastructuur (bv. basketbalinstallatie, springbalken in een ruiterhal, biljarttafel, vaste voetbalgoal ...)
 • een sportterrein dat als speel- of oefenveld gebruikt wordt voor de beoefening van de door de vereniging beoefende sport

Gelegen op het grondgebied van Turnhout dat door de sportvereniging in gebruik genomen wordt in functie van haar sportieve werking én het beoefenen van haar sportactiviteiten door haar leden.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • aan derden permanent verhuurde of ter beschikking gestelde gebouwen (of gedeelten daarvan)
 • cafetaria's en/of horecavoorzieningen
 • ruimtes die aangewend kunnen worden voor commerciële doeleinden

Eigendomsstructuur

De sportvereniging moet op het moment van indiending van de subsidieaanvraag:

 • ofwel eigenaar zijn van de sportinfrastructuur
 • ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste vijf jaar in erfpacht hebben
 • ofwel de sportinfrastructuur nog voor tenminste vijf jaar onafgebroken in huur hebben bij aankoop van sportspecifieke installaties en tenminste negen jaar onafgebroken in huur hebben bij renovatie of nieuwbouwprojecten en waarbij de sportvereniging zelf instaat voor het onderhoud van de infrastructuur

Om de hierboven vermelde voorwaarden te bewijzen, dienen stukken uit de erfpacht of huurovereenkomst te worden voorgelegd. Sportverenigingen die de infrastructuur huren of in erfpacht hebben, voorzien een ondertekende verklaring van de eigenaar die zich akkoord verklaart met de voorziene werken.

De aanvraag

De sportvereniging kan op ieder moment een aanvraag indienen voor dit reglement.

De werken

De werken moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de werken mogen nog niet gestart zijn op het moment van de aanvraag tenzij op advies van de brandweer of na een noodgeval. Een noodgeval staat gelijk aan een zeer dringende situatie of een uitzonderlijke omstandigheid waarbij telkens snel gehandeld moet worden. In dat geval moet de nood en oorzaak van de nood duidelijk beschreven en gemotiveerd worden en deze zal ter advies voorgelegd worden aan de Turnhoutse Sportraad alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over een principiële betoelaging.
 • voor de uitvoering van de werken moet een omgevingsvergunning verkregen zijn

Terug naar boven

Procedure

Een aanvraag kan op iedere moment ingediend worden via deze link. De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht van ontvangst van hun aanvraag. De Sportdienst beoordeelt het project in samenspraak met de relevante stadsdiensten en vraagt advies aan de Turnhoutse Sportraad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvaarding van de aanvraag.

Na realisatie van het project dient de sportvereniging een volledig afrekeningdossier in te dienen bij de Sportdienst. De uitgevoerde, gecontroleerde en in orde bevonden projecten worden beoordeeld op basis van ingediende facturen, verantwoording, bewijsstukken (inclusief betalingsbewijs) en eventueel een plaatsbezoek. Op basis hiervan wordt het subsidiebedrag bepaald. De Sportdienst rapporteert en vraagt advies aan relevante stadsdiensten en de Turnhoutse Sportraad. De Sportdienst legt de afrekening met het bepaalde toelagebedrag voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Terug naar boven