Aankoop duurzame sportmaterialen

Het doel van deze toelage is de kwaliteit in de Turnhoutse sportverenigingen te verbeteren door hen te stimuleren tot de aankoop van duurzaam, veilig en kwaliteitsvol sport- en onderhoudsmateriaal. De aankoop moet een verbetering of uitbreiding zijn van de sportmaterialen.

Voorwaarden

De aanvrager

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • erkend zijn als Turnhoutse sportvereniging zonder winstoogmerk of beroepsdoeleinden en het vzw statuut bezitten
 • minimaal 20 actieve leden hebben die deelnemen aan een recreatie, competitie of demonstratie
 • een recreatief of competitief sportaanbod hebben dat hoofdzakelijk plaatsvindt op het grondgebied van Turnhout
 • een werking kunnen voorleggen van minstens drie jaar
 • de sportvereniging is zelf bouwheer en heeft eigen financiële middelen of de sportvereniging moet in hoofdzaak eigenaar of beheerder zijn van de gronden, infrastructuur of het goed waarvoor de subsidie bestemd is, is hoofdgebruiker en staat zelf in voor het onderhoud van het gebouw in het geval van onderhoudsmateriaal
 • een controle door de sportdienst, noodzakelijk voor uitvoering van dit reglement, toestaan

De aankoop

De aankoop van 'duurzaam sportmateriaal' moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een sportvereniging kan maar één aanvraagdossier per jaar indienen
 • in het geval van sportmateriaal:
  • sportmateriaal dat noodzakelijk is op basis van wetgeving of opgelegd door de federatie voor de organisatie van trainingen en/of wedstrijden in de eigen sporttak
  • specifiek sportmateriaal dat een sporttechnische meerwaarde kan bieden bij de beoefening (training/wedstrijd) van de eigen sporttak. De aankoop moet in die zin een verbetering of uitbreiding van het beschikbare sportmateriaal betekenen.
  • Sport-gerelateerd materiaal in de vorm van een AED-toestel dat vast aan de buitenzijde van een gebouw voorzien wordt zodat het toestel een maximaal bereik heeft en maximaal ingezet kan worden.
 • in het geval van onderhoudsmateriaal
  • materiaal dat noodzakelijk is in functie van onderhoud van erkende sportterreinen in het geval een sportclub in staat voor het onderhoud van de terreinen en hierbij eigenaar is van de terreinen, ofwel de terreinen op het moment van de aankoop nog minstens zes jaar in erfpacht heeft of onafgebroken in huur heeft
 • het materiaal moet een minimale levensduur van vijf jaar hebben en moet weinig onderheving zijn aan slijtage en bederf
 • het materiaal moet in het bezit zijn van de vereniging en niet in privébezit van een bestuurs- of clublid
 • het materiaal is niet bestemd voor individueel, maar wel collectief gebruik
 • het materiaal moet op regelmatige basis (= minstens tien keer per jaar) gebruikt worden en dit moet door de sportvereniging aangetoond worden
 • het mag zowel nieuw als tweedehands aangekocht worden, maar de aankoop ervan moet aangetoond worden met een factuur en betalingsbewijs
 • het materiaal mag niet verhuurd worden aan derden
 • het gesubsidieerde materiaal moet minstens nog vijf jaar in het bezit zijn van de vereniging

Volgende materialen komen niet in aanmerking:

 • zuiver transportmateriaal (o.a. volgwagens, trailers, campers ...)
 • hard- en software: deze worden niet beschouwd als duurzaam omwille van beperkte levensduur
 • persoonsgebonden materialen (o.a. ballen, rackets, schoenen, vinnen ...)
 • keuringen en verzekeringen
 • standaard (jaarlijks en/of wederkerende) onderhoudswerken of -kosten
 • investeringen met betrekking tot de cafetariaruimte
 • gereedschappen/materialen die op korte termijn vervangen moeten worden (ballen, netten ...)
 • deze lijst is niet limitatief

Aparte regeling met betrekking tot de aankoop van 'netten'.

Bij de aankoop van volledig nieuwe sportuitrusting of -installaties zijn de netten inclusief en komen deze in aanmerking tot toelage. Het vervangen of een extra aankoop van nieuwe netten komt niet in aanmerking. Bij wijze van voorbeeld: een sportvereniging koopt een volledig nieuwe installatie met volleybalpalen, bijhorend net en antennes, dan komt het net mee in aanmerking. Koopt de vereniging enkel een net, dan niet.

De aanvraag

De subsidie kan enkel bekomen worden als de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

 • het project bestaat minimaal uit het aanvraag- en aftekenformulier, facturen en betaalbewijzen
 • het project kan bestaan uit meedere bewijsstukken (vergelijkende prijzen, offertes, foto's ...)
 • een project kan bestaan uit meedere aankopen
 • het totaalbedrag van het project is groter dan 1 500 euro
 • de aanvraag wordt ten laatste op 10 september ingediend

Terug naar boven

Procedure

De toelageperiode loopt van 1 januari tot 31 december.

De sportvereniging dient een subsidieaanvraag in door het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen bij de Sportdienst op ten laatste 10 september. Na deze datum worden geen nieuwe aanvragen meer aangenomen, enkel wanneer de sportvereniging kan aantonen dat ze noodgedwongen en niet gepland nog extra duurzame sportmaterialen moet aankopen.

De sportvereniging dient een afrekenformulier in bij de Sportdienst op ten laatste 31 december.

De Sportdienst onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de Turnhoutse Sportraad. Indien nodig worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan de sportvereniging. De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht van de ontvangst van hun aanvraag.

Op basis van alle ingeleverde afrekenformulieren met de nodige bijlagen wordt het subsidiebedrag bepaald. De Sportdienst rapporteert en vraagt advies aan de Turnhoutse Sportraad over de definitieve afrekening van de betoelaging. De Sportdienst legt de definitieve afrekening van de betoelaging voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de aankoop kan een eindcontrole ter plaatse door de Sportdienst gebeuren.

De uitbetaling gebeurt in het jaar x-1. De toelage wordt uitbetaald binnen de twee maanden nadat het college van burgemeester en schepenen ze heeft toegekend. De toelage wordt uitbetaald op de rekeningnumme dat werd meegedeeld door de sportvereniging.

Terug naar boven