Cultuurraad

Omschrijving

De 'stedelijke adviesraad voor culturele materies', kortweg cultuurraad, is erkend als stedelijk adviesorgaan. De cultuurraad wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur. Dat moet gebeuren binnen de zes maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad, volgens de hieronder beschreven procedure.

De cultuurraad is onlosmakelijk verbonden met het Forum Cultuur. Dat is de Turnhoutse sociaal-culturele en kunstenverenigingenraad. Het Forum Cultuur informeert de leden, is belangenbehartiger en fungeert en speelt een belangrijke rol als netwerker. Het Forum vergadert minstens drie keer per jaar.

Samenstelling

De cultuurraad heeft adviesbevoegdheid en is als volgt samengesteld:

  • 7 afgevaardigden uit het Forum Cultuur
  • 3 cultuurprofessionals: professioneel werkzaam in Turnhout in de culturele sector
  • 2 cultuurdeskundigen: wonend in Turnhout en werkend in de culturele sector

De zeven afgevaardigden uit het Forum Cultuur worden binnen het Forum Cultuur verkozen door de leden tijdens de eerste bijeenkomst in de nieuwe legislatuur. In dezelfde bijeenkomst wordt de voorzitter van het Forum Cultuur verkozen uit de leden  en door de leden. De voorzitter van het Forum Cultuur is een van de zeven afgevaardigden die deel uitmaken van de cultuurraad.

De cultuurprofessionals en -deskundigen kunnen hun kandidatuur stellen na een oproep die door het stadsbestuur wordt gelanceerd. De verkiezing van deze cultuurprofessionals en -deskundigen gebeurt door de zeven afgevaardigden vanuit het Forum Cultuur.

De voorzitter van de cultuurraad wordt verkozen uit de zeven afgevaardigden van het Forum Cultuur, door de twaalf leden van de cultuurraad. De 1ste ondervoorzitter van de cultuurraad wordt verkozen uit de zeven afgevaardigden van het Forum Cultuur, door de twaalf leden van de cultuurraad. De tweede ondervoorzitter van de cultuurraad wordt verkozen uit de vijf cultuurprofessionals en -deskundigen, door de twaalf leden van de cultuurraad.

De cultuurraad vergadert acht keer per jaar.

Agenda's en verslagen