Niet-mededeelbaar adres

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 65.

Soms moeten mensen zich afschermen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is dan belangrijk dat ze anoniem kunnen blijven.

Procedure

Om je adres niet–mededeelbaar te maken moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Je moet daarin vragen om geheimhouding en uitleggen waarom je het vraagt. Het schepencollege kan dan beslissen je adres voor 6 maanden niet-mededeelbaar te maken. Dit kan telkens met 6 maanden verlengd worden als je er tijdig opnieuw om vraagt (ten laatste 3 weken voor het verstrijken van deze termijn).

De vraag om je adres geheim te houden maakt het in de computer van het rijksregister alleen maar duidelijker voor de gebruikers dat er extra omzichtig moet omgegaan worden met het verstrekken van gegevens. In principe wordt geen enkel adres aan derden meegedeeld. Enkel in het kader van een gerechterlijke procedure zijn wij verplicht deze gegevens kenbaar te maken.

Terug naar boven

Bedrag