Magali Joret en Eline Dijckmans (Heilig Graf Nijverheidsstraat)

Diversiteit in de dagelijkse praktijk

We zijn deze keer te gast in basisschool Heilig Graf Nijverheidstraat. Zij zien de diversiteit tussen de leerlingen, ouders en het team als een belangrijke pijler om samen school te maken. Directeur  Magali Joret en zorgjuf Eline Dijckmans praten ons bij.

Jullie zetten heel hard in op diversiteit. Hoe pakken jullie dat aan?

Magali: “Wij stellen onszelf als school constant de vraag ‘Wat betekent diversiteit voor ons?’ Wij gaan als team samen op zoek naar antwoorden die vooral geïnspireerd zijn op wat er bij de kinderen leeft.  Het is een werk van lange adem en het evolueert voortdurend. We spreken dan ook niet meer over diversiteit, wel over superdiversiteit. Binnen de verschillende culturen leven er immers ook veel subculturen. Het is een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan, maar het houdt ons ook scherp als team. Hoe divers een samenleving ook kan zijn, we hebben tegelijk ook heel wat gemeenschappelijk.”

Eline: “Wij zetten daarom heel sterk in op verbindende dialoog. Onze kinderen hebben vaak een heel kritische blik en uitgesproken mening over zaken die leven op sociale media, op straat, ... en door hiernaar te luisteren en dit samen open te trekken, ontstaat er wederzijds respect.”

 

"Omgaan met een multiculturele samenleving is geen evidentie en er is de laatste jaren nu eenmaal veel veranderd op dat gebied."

 

Magali: “Om de verschillende kaders waarin onze kinderen opgroeien beter te begrijpen, ben ik me gaan verdiepen in bijvoorbeeld andere levensbeschouwingen. Het maakt mij als directeur van een centrumschool sterker om hier met mijn team mee aan de slag te gaan. Omgaan met een multiculturele samenleving is geen evidentie en er is de laatste jaren nu eenmaal veel veranderd op dat gebied. Naast vorming rond uiteenlopende thema’s, zorgt een open dialoog met diverse ouders en andere externen ook voor heel waardevolle input.”

Eline: “Wij vertrekken vanuit respect, een waarde die ons allemaal verbindt. Er is geen enkele cultuur of samenleving waarin respect niet belangrijk is. Dat is onze gemeenschappelijke basis waarop wij samen kunnen verder bouwen.”

Kan je hier wat concrete voorbeelden van geven?

Magali: “We zijn in gesprek gegaan met verschillende externen om te praten over bijvoorbeeld uitspraken waar wij tegenaan lopen en geen pasklaar antwoord op hebben. Uiteraard zetten wij als school heel sterk in op diversiteit door deel te nemen aan initiatieven zoals wereldklassen, Mooov, ... maar het gaat verder dan dat. Diversiteit is niet alleen cultuurgebonden. Ook op cognitief, sociaal-emotioneel en sociaal-economisch vlak zijn er enorme verschillen tussen kinderen. Ook dat leeft binnen het team, want je moet het maar kunnen waarmaken: differentiëren, remediëren en rekening houden met de rugzakjes die kinderen dragen. Als leerkracht sta je alleen in de klas om dit allemaal op te vangen. Helemaal geen evidentie: mensen staan er vaak niet bij stil wat er tegenwoordig allemaal verwacht wordt van leerkrachten en scholen.”

Dit vraagt toch ook heel wat flexibiliteit van leerkrachten en ondersteunend personeel?

Magali: “Dit weegt inderdaad op een team. Door bezorgdheden te benoemen en open te staan voor de vragen en de grenzen waar het team tegenaan botst, kom ik veel te weten over de noden van onze school. Ik probeer het team hier zo goed mogelijk in te ondersteunen, maar geef hen ook voldoende vertrouwen om met bepaalde zaken zelf aan de slag te gaan.”

Hoe betrek je de ouders in deze discussie?

Magali: “Wij hebben heel veel aan onze ouderraad. We hebben al hard geïnvesteerd in een diverse ouderraad en dat begint stilaan te lukken. Zo krijgen we vanuit verschillende invalshoeken de nodige input. Toch blijft dit ook een zoektocht. Nog heel veel mensen gaan uit van het principe ‘School is school en thuis is thuis’ en daar moeten we aan blijven werken. Samen met LIGO hebben we ook een moedergroep en vanuit die hoek krijgen we ook heel wat ondersteuning, bijvoorbeeld bij de organisatie van het schoolfeest.”

 

"Als er iets misgelopen is op school, laten we dat weten, maar als er positief nieuws te melden is, dan doen we dat ook."

 

Eline: “Bij moeilijkere trajecten willen we ook heel kort op de bal spelen. De rol van de ouders bij een gedragsprobleem is bijvoorbeeld heel belangrijk. We houden hen dan ook voortdurend op de hoogte. Als er iets misgelopen is op school, laten we dat weten, maar als er positief nieuws te melden is, dan doen we dat ook. Zo voelen de ouders ook dat we echt het beste voor hebben met hun kind.”

Magali: “We willen ook dat kinderen hun verantwoordelijkheid opnemen. Ze staan er niet altijd bij stil dat ze door hun gedrag andere mensen verdriet kunnen aandoen. Zo zetten we heel hard in op de driehoek kind - ouder - school. Als een kind overtuigd is van de goede bedoelingen van de andere partijen, zal hij zijn gedrag ook sneller aanpassen.”

Als je door de school loopt, merk je ook dat er veel gedaan wordt rond de verschillende thuistalen van de kinderen. Ook dat is natuurlijk diversiteit. Hebben jullie hiervoor een taalbeleid op maat uitgewerkt?”

Magali: “Dat is inderdaad iets waar we de laatste jaren serieus op hebben ingezet en we zijn zo met het hele team tot een concrete visie gekomen: Jouw taal mag er zijn! Je kan die ook nalezen op onze website.

Onze visie op meertaligheid en thuistaal vatten we samen in 5 kernzinnen:

  • Ik wil weten wie je bent.
  • Gebruik je thuistaal als trapje.
  • Gebruik taal positief. 
  • Sluit niemand uit via taal. 
  • Jouw taal mag er zijn. 

We hebben ook ingezet op een bib met anderstalige boeken. Zo vragen we de ouders om kinderboeken mee te brengen vanuit hun thuisland en zo geraakt die stilaan netjes gevuld. We organiseren ook regelmatig voorleesmomentjes: mama’s die komen voorlezen of kinderen die dat voor elkaar doen. We willen tijdens die momenten ook aandacht besteden aan typische verhalen, mythes, … uit andere culturen om alles zo breed mogelijk te trekken. Zo proberen we met verschillende kleine initiatieven het gesprek op gang te brengen met kinderen. Dit hoeven geen uitgewerkte projecten te zijn, het gaat om kleine waardevolle momentjes tussendoor en net dat is wat onze school zo sterk maakt.”  

#kleineschoolgrotekansen ?

We voelen de warmte! Hartelijk dank voor dit gesprek!