Lijst van gezworenen

De lijst van gezworenen wordt om de 4 jaar opgemaakt door de dienst Burgerzaken op basis van de kiezerslijst. Uit deze lijst worden mogelijke kandidaten gekozen om te zetelen in de jury van een assisenproces.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers van de wetgevende kamers.
  • Niet uit het kiesrecht ontzet zijn.
  • Tussen de 28 en 65 jaar oud zijn.

Terug naar boven

Procedure

De loting van de gezworenen wordt verricht door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. Deze loting heeft plaats in het openbaar. De dag en het uur worden door aanplakking bekend gemaakt. Bij de loting worden er 2 cijfers getrokken. Eén cijfer stelt de eenheden voor en één cijfer de tientallen. Alle personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst eindigt op het gevormde getal en voldoen aan de voorwaarden, worden ingeschreven op de lijst van de gezworenen.

Als je uitgeloot bent, krijg je een witte kaart met begeleidende brief toegestuurd. Deze kaart moet je invullen en ondertekenen. Een gemeenschapswacht haalt vervolgens de kaart wat later op.

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Volgende personen worden geschrapt uit de lijst van gezworenen:

  • Personen die niet kunnen lezen of schrijven.
  • Personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt tijdens het assisenproces.
  • Personen die een politiek mandaat bekleden, meer specifiek: de leden van de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de leden van de Duitse cultuurgemeenschap, de leden van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden en van de raden van de federaties van de gemeenten, de leden van de Franse en Nederlandse Commissies voor cultuur van de Brusselse agglomeratie, de leden van de regering en de burgemeesters
  • De werkende magistraten van de rechterlijke orde, de raadsheren- en de rechters-assesoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers
  • De leden van de raad van state, de assesoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coördinatiebureau en van de griffie, de leden van het rekenhof, de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers, de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecterus bij een ministrerieel departement
  • De bedienaars van een eredienst
  • Militairen in actieve dienst

Terug naar boven