Kastelein: procedure van de grondverwerving

Naar aanleiding van de annulatie van de buurtvergadering informeren we je langs deze weg over de start van de procedure voor de grondverwerving langs de Kastelein (N119).

Aanleg riolering en fietspaden langs de Kastelein

Stad Turnhout plant al vele jaren de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Kastelein (N119). De minister heeft ondertussen de nodige middelen voor de grondverwervingen vrijgemaakt. Hierdoor kunnen we het dossier terug oppakken.

Met dit project wil de Stad twee pijnpunten aanpakken:

 • De aanleg van volwaardige fietspaden die voldoen aan de voorwaarden voor veilige en comfortabele fietspaden;
 • Het aanleggen van een gescheiden riolering. Hierdoor komt het afvalwater niet meer terecht in de natuur via de grachten of beken, maar gaat het via de riolering naar het zuiveringsstation.

De ontwerpen van de fietspaden lichtten we in de periode 2007 – 2009 al toe aan de buurtbewoners. Het dwarsprofiel nemen we ter opfrissing hieronder op:

Het profiel van links naar rechts: berm – fietspad – berm – gracht – berm – rijweg – berm – gracht – berm – fietspad – berm.

Het profiel van links naar rechts: berm – fietspad – berm – gracht – berm – rijweg – fietspad –  berm.

Op de meeste plaatsen kunnen we vrijliggende fietspaden realiseren. Over een kortere afstand, vanaf het kruispunt met de Laguitstraat tot en met huisnummer 112 is het enkel mogelijk om het fietspad te leggen vlak langs de rijweg.

Gescheiden rioolstelsels op private domeinen 

Wanneer de Stad een gescheiden riolering aanlegt in een straat, moeten ook de eigenaars van woningen enkele zaken regelen:

 • Zorg ervoor dat het regenwater en het afvalwater niet samenkomen.
 • Zorg ervoor dat al het afvalwater aan de straat toekomt in één buis. Zo kan het worden afgevoerd en gezuiverd in het zuiveringsstation.
 • Behoud je septische put. Zo voorkom je verstopping van de riool. De riolering wordt aangelegd zodat deze zelfreinigend is wanneer de septische putten behouden blijven. Zonder septische putten gaat de leiding verstoppen. Deze kunnen dus niet buiten dienst gesteld worden.

De groene zones geven aan waar de septische putten moeten behouden blijven na de aanleg van de riolering.

Op de vorige buurtvergaderingen (in de periode 2007 – 2009) spraken we ook over de afkoppelingswerken. Momenteel ligt de focus op de grondverwervingen. Wij komen later terug op de afkoppelingswerken die op jullie eigendom nodig zijn en de steunmaatregelen die de stad hiervoor heeft.

Grondverwervingen

Voor het aanleggen van veilige fietspaden zijn enkele grondverwervingen nodig. Ter voorbereiding hiervan worden binnenkort plaatsbezoeken uitgevoerd om de opstallen (zoals schuttingen, poorten, bomen …) te inventariseren Op basis van de plaatsbezoeken maken we de documenten op om de kostprijs van de grondverwerking te bepalen.

De betrokken partijen

Naast jezelf zijn onderstaande partijen betrokken bij het verweren van de gronden voor de fietspaden.

 • Agentschap Wegen & Verkeer (AWV)

AWV is de eigenaar van de weg. In hun opdracht worden de werken uitgevoerd. AWV is ook diegene die de grond gaat verwerven.

 • Afdeling vastgoedtransactie van de Vlaamse Overheid (AVT)

Zij hebben een dubbele rol in het verhaal:

- Opmaak van de waardebepaling                

Zij berekenen de vergoeding die AWV voor elke inname gaat betalen.

- Verlijden van de akte

Zij staan ook in voor de opmaak en het verlijden van de akte. Zij vervullen hier de rol van notaris.

 • Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)

IOK is de tussenpersoon. Zij nemen contact op met alle betrokken eigenaars. Zij lichten hen in over de vergoeding en het verdere verloop van de grondverwerving.

De vergoeding

Principes

Bij de berekening van de vergoeding hanteert AVT volgende principes:

 • Objectiviteit

Ze bekijken de effectieve situatie en baseren zich op de huidige marktwaarde van vergelijkbare eigendommen. Dit ongeacht wanneer of aan welke prijs men de eigendommen heeft bekomen. Ze houden hierbij rekening met de bestemming van de grond (landbouwgrond, bouwgrond, bosgebied …) en alle eventuele opstallen die zich op het stuk grond van de inname bevinden, zoals schuttingen, poorten, bomen ...

 • Neutraliteit

AVT is een onafhankelijke partij. Zij bepalen de vergoeding die AWV moet betalen voor de onteigening.

 • Gelijkheid

Betrokken eigenaars behandelen we op een gelijke manier. Eigenaars in dezelfde situatie vergoeden we op een gelijke manier, weliswaar rekening houdend met de specifieke en individuele situatie.

Samenstelling

 De vergoeding bestaat uit drie elementen:

 • Waarde van de eigendom

Bij de berekening van de waarde van de te onteigenen eigendommen houdt AVT rekening met de oppervlakte, maar ook met de bestemming (bouwgrond, landbouwgrond, natuurgebied …) van de grond.

Het verlies van bestaande opstallen (afsluitingen, beplantingen, verhardingen …) worden mee in rekening gebracht. AVT start alvast met het inventariseren van de opstanden.

 • Wederbeleggingsvergoeding

Dit is een wettelijke vergoeding die in een onteigeningscontext wordt betaald. Dit zijn vastgelegde percentages die worden toegekend bovenop de grondwaarde.

 • Wachtintresten

De vergoeding wordt drie maanden na datum van de akte betaald, voor deze periode wordt er een wachtintrest betaald. De wachtintrest wordt berekend op basis van de wettelijke intrest.

Hoe verloopt de grondverwerving?

Wanneer alle partijen akkoord gaan, ondertekenen ze de verkoopsbelofte. Binnen een termijn van zes maanden na de ondertekening wordt de akte verleden. Drie maanden na het verleden van de akte wordt de vergoeding uitbetaald.

Wanneer de partijen geen akkoord bereiken, starten we een juridische onteinigingsprocedure op. Het vredegerecht is hierbij in eerste instantie bevoegd.

Inritten langs gewestwegen

wat zijn de regels?

Voor de veiligheid van de bewoners en die van de weggebruikers bestaan een aantal regels rond de aanleg van de toegang tot de eigendom. Op de website van AWV vind je de belangrijkste regels en de redenen waarom de regels bestaan.

Mijn inrit voldoet niet: hoe gaat dit verder?

AWV bekeek welke inritten behouden kunnen blijven en welke moeten aangepast worden bij het aanleggen van de nieuwe fietspaden. Wanneer je inrit niet voldoet aan de regels ontvang je een brief waarin je persoonlijke situatie beschreven staat en welke wijzigingen je moet uitvoeren.

Akkoord

Wanneer je akkoord gaat met de wijzigingen die beschreven staan in de brief voer je zelf de wijzigingen uit op je perceel. Wij voeren enkel werken uit op het openbaar domein.

Niet akkoord

Ga je niet akkoord bezorg je een aanvraag tot uitzondering aan AWV.

Hoe motiveert je de aanvraag tot uitzondering:

 • Je stuurt een begeleidende brief of mail waarin je jouw perceel situeert en je motivering opneemt waarom je een bredere oprit nodig hebt;
 • Voeg foto's toe van de huidige toestand die de situatie verduidelijken, minimaal drie foto's uit verschillende hoeken;
 • Voeg een plan (mag ook een schets zijn) toe waarop je de situatie verduidelijkt aan de hand van afmetingen.

Vragen/uitzonderingen: 014 47 30 00 of via wegen.antwerpen.districtvosselaar@mow.vlaanderen.be.

Het vervolgtraject

 • Opmaak individuele plaatsbeschrijvingen door stad Turnhout en schattingen door AVT: voorjaar/zomer 2020
 • Start gesprekken minnelijke verwerving door IOK: September 2020
 • Doorlooptijd verwervingen (gesprekken + aktes): 2020-2021
 • Stad Turnhout houdt je ondertussen op de hoogte van de stand van zaken en informeert je over de steunmaatregelen rond de afkoppelingswerken.
 • Daarna starten we met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de werken en de opmaak van het aanbestedingsdossier zodat we in 2022 kunnen aanbesteden.
 • In 2023 kan de aannemer aan de slag.

Vragen?

Alle algemene vragen en antwoorden bundelen we en publiceren we wekelijks op deze pagina.