Heizijdse Velden

Wil je weten wat de plannen zijn voor het noorden van Turnhout? Vul dan hier je gegevens in, wij houden je per mail op de hoogte wanneer er nieuwe informatie is.

Wonen in het park

Dit gebied van circa 125 hectare is een van de voormalige woonuitbreidingsgebieden in het noorden van de stad.

In 2002 werd een eerste stedenbouwkundige studie opgemaakt om na te gaan hoe de woonontwikkeling het best vormgegeven kan worden. Het resultaat daarvan was een uitdagend ontwerp dat koos voor drie woonclusters waarbinnen redelijk dicht bij elkaar wordt gebouwd (met een dichtheid van 30 woningen per hectare) met daartussen een grote open groene ruimte.

In 2004 werd het gebied via een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet tot woonreservegebied. Sinds 31 december 2007 is het geactiveerd tot stedelijk woongebied. Bij de uitwerking van de woonontwikkeling zal Stad Turnhout het thema duurzaamheid hoog op de agenda zetten.

Drie woonclusters

Het strategische woonproject werd opgedeeld in drie woonclusters:

  • Bruyne Strijd: ontwikkeling rond de Fonteinstraat, Rood Kruisstraat, Eén Meistraat en Waterloopstraat.
  • Heizijde: ontwikkeling rond het kruispunt van de Fonteinstraat met de Heizijde.
  • Kastelein: ontwikkeling rond het Clarissenklooster tussen de Heizijde, Veldekensweg, Uitbreidingsstraat en het Bels Lijntje.

In totaal worden er na ontwikkeling van de drie woonclusters tussen de 2 270 en 3 245 bijkomende woningen gerealiseerd.

Een eerste deelproject, Bruyne Strijd fase 1, is in uitvoering. Daar zullen zo'n 165 nieuwe woningen worden gerealiseerd, waarvan een deel eengezinswoningen met tuin en een deel appartementen.

Een groot nieuw park

Tussen de verschillende woonclusters wordt een nieuw 'landschapspark' ingericht waarin heel wat activiteiten kunnen plaatsvinden: informele trapvelden, ligweiden, volkstuintjes, een boomgaard, natuurlijke speelelementen, een hondenspeelweide, een waterpoel ...

In het park wordt de noord-zuidas zo open mogelijk gehouden om de aanwezige kwaliteit van de open ruimte te vrijwaren.

De oost-westas krijgt een natuurlijker karakter, de al aanwezige kleine landschapselementen worden er aangevuld. De 'groene vingers' worden niet alleen ecologisch waardevolle open ruimtes, maar krijgen ook een belangrijke recreatieve functie. Een educatieve route vormt de hoofdontsluiting en rode draad doorheen het gebied. Doorheen de groene vingers komen voorzieningen om natuurlijk spelen te bevorderen. Stedelijke 'harde' inrichtingen zijn niet gewenst.

Stadsboerderij

In 2008 kocht de stad een oude vervallen hoeve langsheen de Veldekensweg midden in het gebied Heizijdse Velden.

De hoeve ligt in de grote open groene ruimte en is ondertussen gerenoveerd tot een stadsboerderij, wat neerkomt op een mengeling van een kinder- en zorgboerderij. Op die boerderij is er heel wat te beleven en te ontdekken: een moestuin van oude en vergeten groenten, een snoeptuin, een kruidentuin, een zintuigentuin, een wriemelbeestjeshoek, een insectenmuur, een bijenhotel ...

Timing

De realisatie van het totale project zal minstens verspreid worden over de komende 20 à 30 jaar. Fasegewijs en afhankelijk van de evolutie op de vastgoedmarkt zal de woonontwikkeling net als het nieuwe groene park stap voor stap gerealiseerd worden.