Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners van Stad Turnhout te raadplegen.

Voorwaarden

Zo'n volksraadpleging moet beantwoorden aan tal van voorwaarden:

  • Men is niet verplicht deel te nemen.
  • Men moet objectieve informatie verschaffen en
  • men moet met ja of nee op de raadpleging kunnen antwoorden.

Terug naar boven

Procedure

  • Als het uitgaat van de inwoners van de gemeente, dan moet dit worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.
  • Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
  • Het verzoek is enkel ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier, afgegeven door de gemeente.
  • Na ontvangst van het verzoek, onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen.

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 205 t/m 212bis van het gemeentedecreet.

Terug naar boven