Gecoro

Omschrijving

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) is een adviesraad die adviseert over zaken in verband met ruimtelijke ordening.

Het decreet van de Vlaamse Overheid zoals opgenomen in artikel 1.3.3 en 1.3.4 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening verplicht alle Vlaamse gemeentebesturen een Gecoro te installeren.

Bij beslissing van de gemeenteraad op 2 september 2019 werd een nieuwe Gecoro samengesteld. De samenstelling bestaat uit volgende leden:

 • 5 deskundigen inzake ruimtelijke ordening
 • 1 vertegenwoordiger uit de lokale milieu- en natuurverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger uit de socio-culturele organisaties
 • 1 vertegenwoordiger uit de jeugdverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger uit de landbouworganisaties
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers (bedrijven)
 • 1 vertegenwoordiger van de handelaars (middenstand)
 • 1 vertegenwoordiger van de sociale huisvestingsmaatschappij of woon- welzijnsorganisaties
 • 1 vertegenwoordiger uit de sportverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger uit de toerismesector
 • 1 vertegenwoordiger uit de bewonersgroepen
 • 1 vertegenwoordiger uit de mobiliteitsbelangenverenigingen

De mandaten van de leden duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad.

De taak van de Gecoro is in eerste instantie advies uitbrengen:

 • Er zijn een aantal decretaal bepaalde verplichte adviezen o.a. bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij het afleveren van stedenbouwkundige verordeningen, bijzonder plan van aanleg (BPA) en planologische attesten.
 • Het schepencollege of de gemeenteraad kan vrijwillig advies vragen over een welbepaald dossier op het vlak van ruimtelijke ordening. De Gecoro kan zelf ook vrijwillig advies uitbrengen aan het schepencollege over gelijk welk dossier op het vlak van ruimtelijke ordening.

Verslagen