Plan armoede | Financieel: elke Turnhoutenaar een menswaardig inkomen

Het OCMW is ons belangrijkste vangnet om voor mensen in precaire situaties een menswaardig inkomen te waarborgen. Zo garanderen we een menswaardig bestaan voor alle inwoners. 

Het OCMW zorgt voor het recht op leefloon, aangevuld met een financiële steun met lokale middelen. We actualiseren dat kader rond financiële steunverlening en maken het transparant. 

Om grotere problemen te voorkomen, is het ook belangrijk om ze proactief op te sporen. Dat doen we door 

  • inwoners beter te informeren over hun rechten; 
  • onderzoek te voeren naar automatische rechtentoekenning waardoor inwoners hun rechten optimaal kunnen benutten en hun inkomen kunnen verhogen; 
  • kwetsbare groepen outreachend op te sporen die vandaag de weg naar hulp- en dienstverlening niet vinden; 
  • de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening te verhogen. 

 De coronapandemie veroorzaakte voor veel inwoners een groter risico op (financiële) kwetsbaarheid. Met het covid-team binnen het OCMW experimenteren we met outreachend zoeken naar nieuwe en bestaande doelgroepen door alle beschikbare data te gebruiken. Zo creëren we aanvullend op de werking van het Welzijnsonthaal en het OCMW tijdelijk een derde toegangspoort tot hulpverlening om inwoners te informeren over de verschillende ondersteuningsvormen die momenteel door de pandemie beschikbaar zijn. 

We verhogen de toegankelijkheid van het OCMW via een vormingstraject voor al onze maatschappelijk werkers. We reiken hen handvaten aan over de leefwereld van mensen in armoede. 

We trainen hen in vaardigheden om een warme en duurzame relatie op te bouwen met de cliënt. 

We zijn ervan overtuigd dat een goede relatie de springplank vormt voor een positief traject naar een menswaardig bestaan. 

Diegenen die de weg naar hulp niet vinden of die de stap niet durven te zetten, reiken we actief de hand via onze brugfiguren. De brugfiguren leggen actief contact met inwoners door zich in eerste instantie tussen hen te begeven. Vervolgens gaan ze samen met hen op zoek naar de gepaste hulp en naar het traject om die hulp te bereiken. Door samen op pad te gaan, kunnen de brugfiguren drempels en uitdagingen snel detecteren. Zij sporen actief dergelijke drempels op om ze vervolgens te verlagen. Ze signaleren uitdagingen en verbeterpunten aan de beleidsmakers. 

Gedetailleerde informatie over inkomen in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.