Erkenning sportverenigingen

Sport wordt gedefinieerd als activiteiten die individueel of in ploegverband beoefend worden met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.

Voorwaarden

Artikel 1

Sport wordt gedefinieerd als activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de” fysieke inspanning” centraal staat.

Artikel 2

Komen in aanmerking voor erkenning:

  • verenigingen zonder winstoogmerk
  • feitelijke verenigingen
  • anderen (worden apart besproken door de werkgroep erkenningen en subsidies van de Turnhoutse Sportraad)

Artikel 3

De sportvereniging moet een vereniging zijn waarbij iedereen lid kan worden op voorwaarde dat de reglementen en doelstellingen van de vereniging geëerbiedigd worden.

Artikel 4

De gemeente moet in het bezit zijn van de meest recente versie van het huishoudelijk reglement van de sportvereniging; indien de vereniging een vzw statuut heeft, dient ze naast het huishoudelijk regelement ook nog een kopie van hun meest recente statuten af te leveren.

Artikel 5

De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens drie personen met een verschillende taakverdeling.

Artikel 6

De sportvereniging moet minstens tien aangesloten leden hebben om in aanmerking te komen voor erkenning.

Artikel 7

De maatschappelijke zetel van de sportvereniging moet in Turnhout gevestigd zijn. Wanneer de maatschappelijke zetel niet in Turnhout gevestigd is, kan mits grondige motivatie en mits dat de activiteiten van de sportvereniging effectief plaatsvinden in Turnhout, hiervan afgeweken worden.

Artikel 8

De sportvereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te zijn op de zetel.

Artikel 9

Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden op Turnhouts grondgebied. Indien er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op Turnhouts grondgebied, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

Artikel 10

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Artikel 11

Erkende sportverenigingen zijn verplicht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering Turnhoutse Sportraad. Sportverenigingen worden hier per mail en/of per post voor uitgenodigd. Wanneer zij drie opeenvolgende keren verontschuldigd of afwezig zijn, zullen zij geschrapt worden als erkende sportvereniging.

Terug naar boven

Procedure

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:

  • de aanvraag tot erkenning wordt door de sportvereniging via onderstaande link ingediend bij de Sportdienst. Het reglement vind je onderaan deze pagina of kun je via de Sport verkrijgen. Erkenning kan op eender welk tijdstip aangevraagd worden.
  • de Turnhoutse Sportraad beoordeelt de aanvraag en geeft tijdelijke erkenning. Slechts eenmaal per jaar wordt een lijst met erkende sportverenigingen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
  • de bekendmaking van de al dan niet erkenning vindt uiterlijk vier maanden na de aanvraag plaats.

Om jouw aanvraag in te dienen, moet je het document invullen via deze link. Je krijgt na aanvraag een bevestiging.

Terug naar boven