Plan armoede | Digitale kloof: elke Turnhoutenaar digitaal mee

Steeds meer mensen lopen basisrechten mis. De oorzaak is dat de toegang tot die rechten bijna altijd via het internet loopt. Ook de diensten die mensen moeten informeren én helpen om die rechten te verwerven, zijn vaak (vooral of uitsluitend) online bereikbaar. Dat gold zeker tijdens de coronaperiode, maar ook nu de maatregelen worden afgebouwd, lijkt die (louter) digitale toegang sterker te blijven dan voorheen het geval was. 

Digitale ongelijkheid is aanwezig in alle lagen van de bevolking. Bij sociaal kwetsbare groepen zien we meer risico’s op diepe uitsluiting door de opeenstapeling van zowel materiële (hardware, internet ...) als sociale (ondersteuning, netwerk ...) en persoonlijke drempels (e-vaardigheden, open maar kritische mindset …). Werken aan gelijke digitale toegangen, is daarom een van de middelen om te voorkomen dat mensen afglijden in armoede. 

Zowel het stadsbestuur als verschillende partners werkten al initiatieven uit om de kloof te verkleinen. We willen op dat elan voortwerken en de focus nog verbreden, samen met de partners, door 

  • iedereen, van kinderen tot ouderen, ‘uit te rusten’ met advies, vorming en zo nodig materiaal om via e-kanalen te kunnen participeren aan de samenleving en gebruik te kunnen maken van alle geboden diensten; 
  • het digitale aanbod aan informatie en diensten toegankelijker te maken voor elk niveau van digitale kennis en vaardigheid. 

Gedetailleerde informatie over e-inclusie in Plan Armoede Turnhout, vind je hier.