Beheersorgaan voor de sportinfrastructuur

Het beheersorgaan van de sportinfrastructuur heeft als opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het beleid en beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuren. Het beheersorgaan is ook bevoegd advies te verlenen daar waar het stadsbestuur engagementen neemt met betrekking tot private sportinfrastructuren.

Bevoegdheden

Het beheersorgaan heeft volgende bevoegdheden:

  • inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuren  en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot deze gemeentelijke sportinfrastructuren
  • hetzelfde advies en inspraakrecht daar waar het stadsbestuur van Turnhout engagementen neemt met betrekking tot private sportinfrastructuur
  • op basis van de gemeentelijke meerjarenplanning zal het beheersorgaan een voorstel doen over de thema’s, projecten en dossiers waarover en de momenten waarop het beheersorgaan tijdens de beleidsperiode advies wil verlenen
  • de bevoegde schepen(en) geven aan waar en in welke mate adviesverlening een rol kan spelen, rekening houdend met de voorziene budgetruimte of eerder genomen beleidsbeslissingen. Dit zal resulteren in een adviesplanning die wordt gesteund door het beheersorgaan en de betrokken schepenen
  • om haar bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de gemeentelijke sportinfrastructuren en engagementen die genomen worden met betrekking tot niet-stedelijke sportinfrastructuur
  • het beheersorgaan kan op eigen initiatief een advies aan de inrichtende macht overmaken

Vergaderdata

Het beheersorgaan komt minimum 2 keer per jaar samen.