Bezwaar tegen gemeenteretributies en taksen

Ga je niet akkoord met de gemeentebelasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.
Hier vind je een overzicht van de belastingen (en retributies) die de gemeenteraad van Stad Turnhout heeft vastgesteld.

Procedure

Als je een bezwaar indient, moet je volgende regels in acht nemen:

 • Je moet het bezwaar indienen binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag. 
  De verzendingsdatum vind je terug bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.  De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift te laat en wordt het om die reden afgewezen.
 • Je moet het bezwaar schriftelijk indienen. Dit kan per brief, gericht aan het
  College van burgemeester en schepenen
  Stadskantoor
  Campus Blairon 200
  2300 Turnhout,
  per e-mail te verzenden naar Financiën of af te geven op het Stadskantoor.
 • Je moet je naam en (eventueel nieuw) adres vermelden.
 • Je moet de reden of motivatie van je bezwaar vermelden. Je kan eventuele bewijsstukken toevoegen.
 • Je moet een kopie van het aanslagbiljet toevoegen.
 • Je moet ondertekenen en dateren.
 • Wens je gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet je dit uitdrukkelijk vragen in je bezwaarschrift.
 • Zodra wij jouw bezwaar ontvangen hebben, ontvang je een ontvangstbewijs als bevestiging. Heb je in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan word je nadien met een aangetekende brief uitgenodigd voor een hoorzitting.
 • Het indienen van een bezwaarschrift schorst de vervolging en de eisbaarheid van de belasting niet.
 • De beslissing van het college wordt je per aangetekende zending meegedeeld.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan je daartegen, binnen de termijn van drie maanden, beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de begeleidende brief bij de beslissing van het college.

Terug naar boven

Regelgeving

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere aanvullingen.

Terug naar boven