Ambtshalve inschrijving

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het schepencollege ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Procedure

De aangifte van adreswijziging moet gebeuren binnen de 8 werkdagen na verhuis bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe woonplaats. Als je dit niet doet kan de gemeente jou ambtshalve inschrijven. Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op dat adres woont. Hij nodigt je dan uit om je binnen de 14 dagen aan te bieden bij de dienst Burgerzaken om je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van je voertuig aan te passen.


Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd met een aangetekende brief.
Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:


FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Terug naar boven

Bedrag