Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de stad beperkt zich tot het opstellen van de akten.

Procedure

De procedure van adoptie start niet bij Stad Turnhout.

Binnenlandse adoptie

Wens je binnen België een kind te adopteren? Contacteer dan:

Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel. 02 533 14 76
Mail: adoptie@kindengezin.be 
Website: www.kindengezin.be 

Na goedkeuring bezorgt de griffie van de rechtbank het vonnis aan de bevoegde gemeente voor verwerking. Er wordt een akte van adoptie opgemaakt en het rijksregister wordt overeenkomstig deze akte aangepast.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptiebeslissing moet je in België eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst Justitie:

Federale Centrale Autoriteit (FCA)
FOD Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel. 02 542 71 61
Mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be 

Indien een buitenlandse adoptiebeslissing is erkend, verstuurt de FCA de noodzakelijke gegevens voor de opmaak van de akte van adoptie en de akte van geboorte naar de gemeente waar de geadopteerde wordt ingeschreven (in de vorm van een attest). Het is pas na aflevering van dat attest dat de gemeente de akte van adoptie en de akte van geboorte opmaakt en dat de geadopteerde kan ingeschreven worden als zoon/dochter en een rijksregisternummer krijgt. Een kopie van de akte(n) moet onmiddellijk worden overgemaakt aan de FCA. De adoptieouders moeten niet meer naar de dienst bevolking gaan om het kind in te schrijven. Een voorafgaande controle kan alleen gebeuren wanneer de dienst bevolking twijfels heeft over de effectieve verblijfplaats van het geadopteerde kind op het adres van adoptanten.

Terug naar boven

Bedrag