Verkeersmaatregelen Turnova

Op 1 juli opende de ondergrondse parking van Turnova met 430 parkeerplaatsen en 230 fietsenstallingen. Het stadsbestuur wil de leefbaarheid van de buurt verhogen en voerde hiervoor extra verkeersmaatregelen in rond Turnova. Die maatregelen werden geëvalueerd in het najaar van 2019, de resultaten zijn verwerkt.

Evaluatie

Op verschillende manieren vroegen we om meningen en bevindingen van bewoners, jeugd, scholen, ouders en handelaars: via online vragenlijsten en reacties per mail, brief en telefoon. Daarnaast werden objectieve resultaten verzameld door het autoverkeer in de betrokken buurten en op de verkeersassen te tellen en filetijden te meten. Al die resultaten werden getoetst aan volgende doelstellingen:

 • Zijn de wijken, waar er maatregelen genomen werden, nu leefbaarder voor de buurtbewoners? Dat wil zeggen: zijn er meer ontmoetingskansen, is er minder lawaai en zijn er minder emissies?
 • Kunnen kinderen en senioren zich veiliger en zelfstandiger verplaatsen binnen hun woonwijk?
 • Kunnen fietsers en voetgangers zich veiliger verplaatsen in schoolomgevingen en woonerfstraten?
 • Rijdt autoverkeer van en naar het stadshart langs de hoofdroutes en niet via woonwijken?
 • Blijft het stadshart goed bereikbaar?


Resultaten

De resultaten van de evaluatie tonen aan dat:

 • er in de woonwijken vrijwel alleen nog bestemmingsverkeer is, waardoor ze beduidend rustiger en leefbaarder zijn en veiliger voor kinderen, scholieren, fietsers en buurtbewoners;
 • handelaars en horeca goed bereikbaar blijven per auto via de invalswegen.

Verbeterpunten

Uit de evaluatie zijn ook een aantal verbeterpunten naar boven gekomen. Die pakken we aan.

 • De doorstroming en veiligheid van de kruispunten op de ring met Steenweg op Oosthoven en Steenweg op Mol. Beide kruispunten worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het stadsbestuur voert gesprekken met het AWV om ze aan te pakken.
 • De doorstroming in de Jubileumlaan aan de wegversmallingen.
 • De doorstroming in de Patersstraat tijdens laden en lossen, bij werven, wegenwerken en evenementen.
 • De vindbaarheid van handelszaken voor klanten. Daarvoor laat het stadsbestuur een plan opmaken dat handelaars kunnen gebruiken. Daarnaast ziet het stadsbestuur er nauwlettend op toe dat de courante navigatiesystemen aangepast worden.
 • De vraag naar meer laad- en loszones.
 • In sommige buurtstraten is er iets meer autoverkeer, maar dit blijft ruimschoots binnen aanvaardbare limieten. Het stadsbestuur volgt die straten op. Als het in een latere fase toch nodig blijkt, nemen we er maatregelen.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de positieve conclusies van de evaluatie en besluit dat de testopstelling bestendigd wordt. Een aantal aangepaste aanvullende reglementen worden voorbereid.

Wat is er gewijzigd sinds 1 juli?

De hoofdrijrichtingen voor auto’s naar het centrum van Turnhout bleven hetzelfde. In de woonwijken zijn extra verkeersmaatregelen genomen. Onderstaand plan geeft de verschillende routes en de bereikbaarheid van de Turnovaparking, woningen of winkels weer.

hoofdroutes en buurtlussen voor auto's en fietsers in omgeving Turnova

Omgeving Nieuwstad

 • De Baron Frans du Fourstraat werd een voetgangerszone tussen het Academieplein aan de Kunstencampus en het Heilig Graf. Enkel voetgangers, fietsers en bussen van De Lijn kunnen nog passeren.
 • Automobilisten die uit de Turnovaparking komen, slaan linksaf in de Baron Frans du Fourstraat en rijden via de Patersstraat terug naar de ring.

Omgeving Lindekensstraat

 • In de Lindekensstraat blijft de parking bereikbaar vanuit de Paterstraat, verderop loopt de straat dood. Fietsers kunnen deze route wel blijven gebruiken.
 • In de Vredestraat veranderde de enkele rijrichting voor auto’s tussen de Lindekensstraat en het Paterspand. Voortaan is dit van de Lindekensstraat enkele rijrichting naar de Elf Novemberlaan. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden.
 • De straten achter Turnova blijven gemakkelijk bereikbaar via de Hovenierstraat of de Klinkstraat.

Omgeving Muylenberg

 • Indraaien vanuit de Otterstraat in de Beekstraat is niet meer mogelijk voor auto’s.
 • De Kwakkelstraat werd voor de kruising met de Draaiboomstraat onderbroken voor autoverkeer. Auto’s kunnen via de Steenweg op Mol en de Graatakker naar het centrum. Op die manier wordt de Kwakkelstraat rustiger en een veiligere fietsroute tussen Schorvoort en het stadscentrum.
 • Het smal stukje Korte Veldstraat werd doodlopend tegen de Kwakkelstraat.