Stimuleringsfonds evenementen met lokale en regionale uitstraling met focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid

Stad Turnhout geeft een subsidie voor de organisatie van een lokaal evenement met een lokale en/of regionale uitstraling. Deze toelage geldt voor de ondersteuning van de uitgaven met een duidelijke focus op diversiteit, sociale cohesie, kindvriendelijkheid en mentale en/of fysieke toegankelijkheid.

Dit reglement kadert inhoudelijk in het meerjarig beleidsplan van Stad Turnhout 2020 – 2025 – actieplan ‘ontwikkelen van inspirerende projecten waarbij relevantie, kwaliteit, laagdrempeligheid, ontmoeten en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan’.

Voorwaarden

Stedelijke diensten, adviesraden en erkende stedelijke verzelfstandigde agentschappen kunnen geen gebruik maken van deze toelage. Eenzelfde aanvrager kan slechts betoelaagd worden voor één evenement per kalenderjaar en per categorie vermeld in artikel 5.
Dubbele subsidiëring via andere reglementen voor dezelfde uitgaven is niet toegestaan.

Het evenement:

  1. heeft een tijdelijk karakter
  2. heeft één of meerdere toonmomenten
  3. is publiek toegankelijk (niet enkel eigen leden)
  4. vindt plaats op het grondgebied van Turnhout of op stadseigendom
  5. besteedt aandacht aan ontmoeting, publieksverbreding en –vernieuwing


Kleinschalige projecten (het verwachte aantal deelnemers/toeschouwers bedraagt minder dan 1 000 personen) komen in aanmerking voor een toelage als voldaan wordt aan volgende beoordelingscriteria:

  1. het project legt de focus op diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid
  2. het project overstijgt de reguliere werking van de vereniging en mikt op creativiteit, vernieuwing, innovatie

Pluspunt: het evenement past in een bijzonder werkingsthema van Stad Turnhout.
Pluspunt: samenwerking tussen verschillende actoren.

Bij grootschalige projecten (het verwachte aantal deelnemers/toeschouwers bedraagt minstens 1 000 personen) komen enkel de extra uitgaven (in surplus op de reguliere organisatiekosten van het evenement, specifiek bedoeld om aan de voorwaarden en criteria te voldoen) in aanmerking voor een toelage, als ook voldaan wordt aan volgende beoordelingscriteria:

  1. het project heeft bijzondere aandacht voor diversiteit, sociale cohesie en/of kindvriendelijkheid
  2. het project focust op toegankelijkheid: de organisator heeft als doel een project te verbeteren door te werken rond mentale en/of fysieke toegankelijkheid

Pluspunt: het evenement past in een bijzonder werkingsthema van Stad Turnhout.
Pluspunt: samenwerking tussen verschillende actoren.

Terug naar boven

Procedure

Elke aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen gericht en gebeurt via het ‘formulier aanvraag toelage stimuleringsfonds voor lokale en regionale evenementen’.
De aanvraag omvat een gedetailleerd financieel plan betreffende de aanwending van de toelage met vermelding van alle uitgaven en inkomsten verbonden aan de inhoud van het project.

Kleinschalige projecten

Aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste twee maanden voor het evenement
Antwoord ten laatste twee maanden na aanvraag en ten vroegste op 1 januari van het jaar waarin het evenement plaatsvindt

 

Grote projecten

Aanvraag ten vroegste één jaar vooraf en uiterlijk op volgende datums:
1 november voor evenementen die doorgaan in januari, februari, maart of april
1 maart voor evenementen die doorgaan in mei, juni, juli of augustus
1 juli voor evenementen die doorgaan in september, oktober, november of december
Antwoord ten laatste twee maanden na de uiterlijke aanvraagdatum

Het dossier wordt onderzocht door een ambtelijke werkgroep ‘stimuleringsfonds’ bestaande uit een afgevaardigde van de Jeugddienst, de Sportdienst, Cultuurcoördinatie, Evenementenloket en Financiën.
Het schepencollege neemt de beslissing en motiveert indien die afwijkt van het advies van de werkgroep.

Terug naar boven